Inspirasjon kommer når man planter albuene på bordet, rumpa på stolen og begynner å svette. Velg et tema, en idé, og bry hjernen din til det gjør vondt. Det er det som kalles inspirasjon.


inspirasjon-kommer-når-man-planter-albuene-på-bordet-rumpa-på-stolen-og-begynner-å-svette-velg-et-tema-idé-og-bry-hjernen-din-til-det-gjør
carlos ruiz zafóninspirasjonkommernårmanplanteralbuenebordetrumpastolenogbegynnersvettevelgettemaidébryhjernendintildetgjørvondtdetersomkallesinspirasjoninspirasjon kommerkommer nårnår manman planterplanter albuenealbuene påpå bordetrumpa påpå stolenstolen ogog begynnerbegynner åå svettevelg etet temaen idéog brybry hjernenhjernen dindin tiltil detdet gjørgjør vondtdet erer detdet somsom kalleskalles inspirasjoninspirasjon kommer nårkommer når mannår man planterman planter albueneplanter albuene påalbuene på bordetrumpa på stolenpå stolen ogstolen og begynnerog begynner åbegynner å svettevelg et temaog bry hjernenbry hjernen dinhjernen din tildin til dettil det gjørdet gjør vondtdet er deter det somdet som kallessom kalles inspirasjon

Geniale løsninger krever én prosent inspirasjon og nittini prosent svette. -Løsning
geniale-løsninger-krever-én-prosent-inspirasjon-og-nittini-prosent-svette
Inspirasjon er et stort ord, og man bruker det nødig om seg selv. Da kaller man det opplagthet. -Inspirasjon
inspirasjon-er-et-stort-ord-og-man-bruker-det-nødig-om-seg-selv-da-kaller-man-det-opplagthet
Inspirasjon smyger seg fram mens man arbeider. -Erik Lerdahl
inspirasjon-smyger-seg-fram-mens-man-arbeider
Smerte er ekte når du får andre mennesker til å tro at det gjør vondt. Hvis ingen andre enn du tror på det, er smerten din galskap eller hysteri. -Naomi Wolf
smerte-er-ekte-når-du-får-andre-mennesker-til-å-tro-at-det-gjør-vondt-hvis-ingen-andre-enn-du-tror-på-det-er-smerten-din-galskap-eller-hysteri
Jeg tror på kontinuitet i arbeidet heller enn at det detter inspirasjon ned fra et sted. -Kjell Nupen
jeg-tror-på-kontinuitet-i-arbeidet-heller-enn-at-det-detter-inspirasjon-ned-fra-et-sted