Innlysende kaller man ideene som er like forvirrende som vårt eget sinn.


innlysende-kaller-man-ideene-som-er-like-forvirrende-som-vårt-eget-sinn
marcel proustinnlysendekallermanideenesomerlikeforvirrendevårtegetsinninnlysende kallerkaller manman ideeneideene somsom erer likelike forvirrendeforvirrende somsom vårtvårt egeteget sinninnlysende kaller mankaller man ideeneman ideene somideene som ersom er likeer like forvirrendelike forvirrende somforvirrende som vårtsom vårt egetvårt eget sinninnlysende kaller man ideenekaller man ideene somman ideene som erideene som er likesom er like forvirrendeer like forvirrende somlike forvirrende som vårtforvirrende som vårt egetsom vårt eget sinninnlysende kaller man ideene somkaller man ideene som erman ideene som er likeideene som er like forvirrendesom er like forvirrende somer like forvirrende som vårtlike forvirrende som vårt egetforvirrende som vårt eget sinn

Hvert menneske er byggmesteren av et tempel som kalles dets kropp og er bygd til ære for den guden det dyrker ... Vi er alle sammen billedhuggere og malere, og vårt materiale er vårt eget kjøtt og blod.Den mest forvirrende beskjeden man kan få, er å oppføre seg som folk.Det onde som er i vårt eget vesen, straffer vi desto hardere hos andre.Verden er som et speil - den kaster vårt eget bilde tilbake til oss.Det skal friere, rikere sinn til å glede seg over andres enn over eget.Livet er like umåtelig stort og dypt som stjernenes avgrunn over oss. Vi kan bare se inn i det gjennom et lite kikkehull - vårt eget personlige liv.