Ingenting ville bli gjort hvis vi ventet til vi kunne gjøre det så godt at ingen kunne finne feil ved det.


ingenting-ville-bli-gjort-hvis-vi-ventet-til-vi-kunne-gjøre-det-så-godt-at-ingen-kunne-finne-feil-ved-det
john henry newmaningentingvillebligjorthvisviventettilkunnegjøredetgodtatingenfinnefeilveddetingenting villeville blibli gjortgjort hvishvis vivi ventetventet tiltil vivi kunnekunne gjøregjøre detdet såså godtgodt atat ingeningen kunnekunne finnefinne feilfeil vedved detingenting ville bliville bli gjortbli gjort hvisgjort hvis vihvis vi ventetvi ventet tilventet til vitil vi kunnevi kunne gjørekunne gjøre detgjøre det sådet så godtså godt atgodt at ingenat ingen kunneingen kunne finnekunne finne feilfinne feil vedfeil ved detingenting ville bli gjortville bli gjort hvisbli gjort hvis vigjort hvis vi ventethvis vi ventet tilvi ventet til viventet til vi kunnetil vi kunne gjørevi kunne gjøre detkunne gjøre det sågjøre det så godtdet så godt atså godt at ingengodt at ingen kunneat ingen kunne finneingen kunne finne feilkunne finne feil vedfinne feil ved detingenting ville bli gjort hvisville bli gjort hvis vibli gjort hvis vi ventetgjort hvis vi ventet tilhvis vi ventet til vivi ventet til vi kunneventet til vi kunne gjøretil vi kunne gjøre detvi kunne gjøre det såkunne gjøre det så godtgjøre det så godt atdet så godt at ingenså godt at ingen kunnegodt at ingen kunne finneat ingen kunne finne feilingen kunne finne feil vedkunne finne feil ved det

Det gjelder all kunst at den enfoldige skal kunne si til seg selv: Det der kunne da også jeg ha gjort. -Aksel Sandemose
det-gjelder-all-kunst-at-den-enfoldige-skal-kunne-til-seg-selv-det-der-kunne-da-også-jeg-gjort
Likestilling kommer kanskje til å bli en rettighet, men ingen menneskelig makt skal kunne gjøre den til et faktum. -Likestilling
likestilling-kommer-kanskje-til-å-bli-rettighet-men-ingen-menneskelig-makt-skal-kunne-gjøre-den-til-et-faktum
Hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. -Seg selv og andre
hvor-mye-større-livet-ville-bli-for-deg-hvis-du-selv-kunne-ta-litt-mindre-plass-i-det
Hvis menn kunne bli gravide, ville abort vært et sakrament. -Florynce Kennedy
hvis-menn-kunne-bli-gravide-ville-abort-vært-et-sakrament
... hvis jeg kunne klatre på en himmel klar og blå, ville jeg finne meg en venn å skinne på. -Sol
hvis-jeg-kunne-klatre-på-himmel-klar-og-blå-ville-jeg-finne-meg-venn-å-skinne-på