Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket.


ingenting-forsikrer-oss-om-at-all-litteratur-er-udødelig-verden-kan-godt-unnvære-litteraturen-men-den-kan-enda-lettere-unnvære-mennesket
jean-paul sartreingentingforsikrerossomatalllitteraturerudødeligverdenkangodtunnværelitteraturenmendenendaletteremennesketingenting forsikrerforsikrer ossoss omom atat allall litteraturlitteratur erer udødeligverden kankan godtgodt unnværeunnvære litteraturenmen denden kankan endaenda letterelettere unnværeunnvære mennesketingenting forsikrer ossforsikrer oss omoss om atom at allat all litteraturall litteratur erlitteratur er udødeligverden kan godtkan godt unnværegodt unnvære litteraturenmen den kanden kan endakan enda lettereenda lettere unnværelettere unnvære mennesketingenting forsikrer oss omforsikrer oss om atoss om at allom at all litteraturat all litteratur erall litteratur er udødeligverden kan godt unnværekan godt unnvære litteraturenmen den kan endaden kan enda letterekan enda lettere unnværeenda lettere unnvære mennesketingenting forsikrer oss om atforsikrer oss om at alloss om at all litteraturom at all litteratur erat all litteratur er udødeligverden kan godt unnvære litteraturenmen den kan enda lettereden kan enda lettere unnværekan enda lettere unnvære mennesket

Den som har kjærlighet kan unnvære mye annet. -Phil Bosmans
den-som-har-kjærlighet-kan-unnvære-mye-annet
Det er rart med lykken - først når man kan unnvære den, så kommer den. -Lykke
det-er-rart-med-lykken-først-når-man-kan-unnvære-den-så-kommer-den
Skjenk meg livets overflod - og jeg kan unnvære det nødvendigste. -Oscar Wilde
skjenk-meg-livets-overflod-og-jeg-kan-unnvære-det-nødvendigste
Å unnvære noen av de tingene du ønsker deg, er en uunnværlig del av lykken. -Lykke
Å-unnvære-noen-av-tingene-du-ønsker-deg-er-uunnværlig-del-av-lykken
Gjør så godt du kan i dag. I morgen kan du kanskje gjøre det enda bedre. -Isaac Newton
gjør-så-godt-du-kan-i-dag-i-morgen-kan-du-kanskje-gjøre-det-enda-bedre
Den eneste fordelen med å eie de store verkene i litteraturen, ligger i det de kan hjelpe oss til å bli. -George Santayana
den-eneste-fordelen-med-å-eie-store-verkene-i-litteraturen-ligger-i-det-kan-hjelpe-oss-til-å-bli