Ingenting er mer irriterende enn folk som bare fortsetter å snakke når du avbryter.


ingenting-er-mer-irriterende-enn-folk-som-bare-fortsetter-å-snakke-når-du-avbryter
ukjentingentingermerirriterendeennfolksombarefortsettersnakkenårduavbryteringenting erer mermer irriterendeirriterende ennenn folkfolk somsom barebare fortsetterfortsetter åå snakkesnakke nårnår dudu avbryteringenting er merer mer irriterendemer irriterende ennirriterende enn folkenn folk somfolk som baresom bare fortsetterbare fortsetter åfortsetter å snakkeå snakke nårsnakke når dunår du avbryteringenting er mer irriterendeer mer irriterende ennmer irriterende enn folkirriterende enn folk somenn folk som barefolk som bare fortsettersom bare fortsetter åbare fortsetter å snakkefortsetter å snakke nårå snakke når dusnakke når du avbryteringenting er mer irriterende enner mer irriterende enn folkmer irriterende enn folk somirriterende enn folk som bareenn folk som bare fortsetterfolk som bare fortsetter åsom bare fortsetter å snakkebare fortsetter å snakke nårfortsetter å snakke når duå snakke når du avbryter

Ingenting er så irriterende som å bli tillagt meninger man har -Per Larsen
ingenting-er-så-irriterende-som-å-bli-tillagt-meninger-man-har
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det. -Ukjent
folk-som-tror-vet-alt-er-veldig-irriterende-for-oss-som-faktisk-gjør-det
Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg. -Ukjent
en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
Ingenting er mer vanlig enn ingenting. -Ingenting
ingenting-er-mer-vanlig-enn-ingenting