Ingenting avslører et menneskes karakter mer enn hva det synes er morsomt.


ingenting-avslører-et-menneskes-karakter-mer-enn-hva-det-synes-er-morsomt
karakteringentingavsløreretmenneskeskaraktermerennhvadetsynesermorsomtingenting avsløreravslører etet menneskesmenneskes karakterkarakter mermer ennenn hvahva detdet synessynes erer morsomtingenting avslører etavslører et menneskeset menneskes karaktermenneskes karakter merkarakter mer ennmer enn hvaenn hva dethva det synesdet synes ersynes er morsomtingenting avslører et menneskesavslører et menneskes karakteret menneskes karakter mermenneskes karakter mer ennkarakter mer enn hvamer enn hva detenn hva det syneshva det synes erdet synes er morsomtingenting avslører et menneskes karakteravslører et menneskes karakter meret menneskes karakter mer ennmenneskes karakter mer enn hvakarakter mer enn hva detmer enn hva det synesenn hva det synes erhva det synes er morsomt

Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Målestokken for et menneskes sanne karakter er hva det ville gjøre dersom det visste at dets gjerninger aldri ville bli oppdaget. -Thomas Babington Macaulay
målestokken-for-et-menneskes-sanne-karakter-er-hva-det-ville-gjøre-dersom-det-visste-at-dets-gjerninger-aldri-ville-bli-oppdaget
En signatur avslører alltid en manns karakter - og noen ganger også hans navn. -Navn
en-signatur-avslører-alltid-manns-karakter-og-noen-ganger-også-hans-navn
Ethvert menneskes skjebne formes av dets karakter. -Cornelius Nepos
ethvert-menneskes-skjebne-formes-av-dets-karakter
Hva søker jeg i vennskapet? Nesten ingenting og likevel mer enn jeg kan finne alene. -Vennskap
hva-søker-jeg-i-vennskapet-nesten-ingenting-og-likevel-mer-enn-jeg-kan-finne-alene
Et menneskets karakter bestemmes mer av de erfaringer det mangler enn av dem det har hatt. -Friedrich Nietzsche
et-menneskets-karakter-bestemmes-mer-av-erfaringer-det-mangler-enn-av-dem-det-har-hatt