Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd.


ingen-kunstner-er-forut-for-tid-han-er-tid-det-er-andre-som-er-på-etterskudd
kunstneringenkunstnererforutfortidhandetandresometterskuddingen kunstnerkunstner erer forutforut forsin tidhan erer sinsin tiddet erer deandre somsom erer påpå etterskuddingen kunstner erkunstner er foruter forut forforut for sinfor sin tidhan er siner sin tiddet er deer de andrede andre somandre som ersom er påer på etterskuddingen kunstner er forutkunstner er forut forer forut for sinforut for sin tidhan er sin tiddet er de andreer de andre somde andre som erandre som er påsom er på etterskuddingen kunstner er forut forkunstner er forut for siner forut for sin tiddet er de andre somer de andre som erde andre som er påandre som er på etterskudd

En virkelig kunstner må gjøre alt på egen hånd og er i den forstand ikke kommet lenger i dag enn Homer i sin tid. -Marcel Proust
en-virkelig-kunstner-må-gjøre-alt-på-egen-hånd-og-er-i-den-forstand-ikke-kommet-lenger-i-dag-enn-homer-i-tid
En kunstners storhet beror enten på hans tidløshet eller derpå at han kan gå så helt under i sin tid at han kan gjenskape den i bevissthetsvekkende bilder. -Kunstner
en-kunstners-storhet-beror-enten-på-hans-tidløshet-eller-derpå-at-han-kan-gå-så-helt-under-i-tid-at-han-kan-gjenskape-den-i-bevissthetsvekkende
Er du ikke forut for din tid, jente, kommer den aldri. -Berit Ås
er-du-ikke-forut-for-din-tid-jente-kommer-den-aldri
Ingen er så dum at han fra tid til annen ikke later som om han er det. -Stanislaw Jerzy Lec
ingen-er-så-dum-at-han-fra-tid-til-annen-ikke-later-som-om-han-er-det
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse