Ingen kan si hva lykken ligger i eller hva den er knyttet til, menneskene er nå engang ikke ens.


ingen-kan-hva-lykken-ligger-i-eller-hva-den-er-knyttet-til-menneskene-er-nå-engang-ikke-ens
lykkeingenkanhvalykkenliggerellerdenerknyttettilmenneskeneengangikkeensingen kankan sisi hvahva lykkenlykken liggerligger ii ellereller hvahva denden erer knyttetknyttet tilmenneskene erer nånå engangengang ikkeikke ensingen kan sikan si hvasi hva lykkenhva lykken liggerlykken ligger iligger i elleri eller hvaeller hva denhva den erden er knytteter knyttet tilmenneskene er nåer nå engangnå engang ikkeengang ikke ensingen kan si hvakan si hva lykkensi hva lykken liggerhva lykken ligger ilykken ligger i ellerligger i eller hvai eller hva deneller hva den erhva den er knyttetden er knyttet tilmenneskene er nå enganger nå engang ikkenå engang ikke ensingen kan si hva lykkenkan si hva lykken liggersi hva lykken ligger ihva lykken ligger i ellerlykken ligger i eller hvaligger i eller hva deni eller hva den ereller hva den er knyttethva den er knyttet tilmenneskene er nå engang ikkeer nå engang ikke ens

Hva som ligger bak oss og hva som ligger foran oss er ingenting i forhold til hva som ligger i oss. -Henry S. Haskins
hva-som-ligger-bak-oss-og-hva-som-ligger-foran-oss-er-ingenting-i-forhold-til-hva-som-ligger-i-oss
Det er just den rette opprørsånd å kreve lykken her i livet. Hva rett har vi mennesker til lykken? Nei, vi skal gjøre vår plikt, frue! -Henrik Ibsen
det-er-just-den-rette-opprørsånd-å-kreve-lykken-her-i-livet-hva-rett-har-vi-mennesker-til-lykken-nei-vi-skal-gjøre-vår-plikt-frue
Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller. -William W. Watt
ha-ingen-tiltro-til-hva-statistikk-forteller-før-du-nøye-har-tenkt-over-hva-den-ikke-forteller
Kvinner lyver så komplisert at man ikke engang kan tro det motsatte av hva de sier. -Kvinner
kvinner-lyver-så-komplisert-at-man-ikke-engang-kan-tro-det-motsatte-av-hva-sier
Hva elskov er, vet ingen å forklare: hvori den stikker, denne glade tro, at en ble skapt til salig liv i to - se, det kan ingen mann på jord besvare. -Henrik Ibsen
hva-elskov-er-vet-ingen-å-forklare-hvori-den-stikker-denne-glade-tro-at-ble-skapt-til-salig-liv-i-to-se-det-kan-ingen-mann-på-jord-besvare
Hva vinner løgneren med løgnen? At menneskene ikke lenger tror at de kan tale sant. -Løgn
hva-vinner-løgneren-med-løgnen-at-menneskene-ikke-lenger-tror-at-kan-tale-sant