Ingen gift er så avskyelig som denne: Å ha makten over sine medmennesker i sin hånd. La oss alltid tenke på det, slik at makten ikke forgifter oss og gjør oss til enda verre menneskeetere enn dem vi har bekjempet hele vårt liv.


ingen-gift-er-så-avskyelig-som-denne-Å-makten-over-sine-medmennesker-i-hånd-la-oss-alltid-tenke-på-det-slik-at-makten-ikke-forgifter-oss-og
maktingengifteravskyeligsomdennemaktenoversinemedmenneskerhåndossalltidtenkedetslikatikkeforgifteroggjørtilendaverremenneskeetereenndemviharbekjempethelevårtlivingen giftgift erer såså avskyeligavskyelig somsom denneha maktenmakten overover sinesine medmenneskermedmennesker isin håndla ossoss alltidalltid tenketenke påpå detslik atat maktenmakten ikkeikke forgifterforgifter ossoss ogog gjørgjør ossoss tiltil endaenda verreverre menneskeeteremenneskeetere ennenn demdem vivi harhar bekjempetbekjempet helehele vårtvårt livingen gift ergift er såer så avskyeligså avskyelig somavskyelig som denneÅ ha maktenha makten overmakten over sineover sine medmenneskersine medmennesker imedmennesker i sini sin håndla oss alltidoss alltid tenkealltid tenke påtenke på detslik at maktenat makten ikkemakten ikke forgifterikke forgifter ossforgifter oss ogoss og gjørog gjør ossgjør oss tiloss til endatil enda verreenda verre menneskeetereverre menneskeetere ennmenneskeetere enn demenn dem videm vi harvi har bekjempethar bekjempet helebekjempet hele vårthele vårt liv

Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Det er det vi ikke forstår som gjør oss klokere, det frister vårt vitebegjær og tvinger oss til å fordype oss. -Klokskap
det-er-det-vi-ikke-forstår-som-gjør-oss-klokere-det-frister-vårt-vitebegjær-og-tvinger-oss-til-å-fordype-oss
Frihet er makten vi har over oss selv. -Hugo Grotius
frihet-er-makten-vi-har-over-oss-selv
Hvor meget ondt en mann enn kan tenke om kvinnene, er det ingen kvinne som ikke tenker enda verre om dem. -Kvinner og menn
hvor-meget-ondt-mann-enn-kan-tenke-om-kvinnene-er-det-ingen-kvinne-som-ikke-tenker-enda-verre-om-dem
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss