Ingen fører større ord om fred enn voldsherskere som forbereder krig, men som ennå ikke har rustet ferdig.


ingen-fører-større-ord-om-fred-enn-voldsherskere-som-forbereder-krig-men-som-ennå-ikke-har-rustet-ferdig
stefan zweigingenførerstørreordomfredennvoldsherskeresomforberederkrigmenennåikkeharrustetferdigingen førerfører størreord omom fredfred ennenn voldsherskerevoldsherskere somsom forberederforbereder krigmen somsom ennåennå ikkeikke harhar rustetrustet ferdigingen fører størrefører større ordstørre ord omord om fredom fred ennfred enn voldsherskereenn voldsherskere somvoldsherskere som forberedersom forbereder krigmen som ennåsom ennå ikkeennå ikke harikke har rustethar rustet ferdigingen fører større ordfører større ord omstørre ord om fredord om fred ennom fred enn voldsherskerefred enn voldsherskere somenn voldsherskere som forberedervoldsherskere som forbereder krigmen som ennå ikkesom ennå ikke harennå ikke har rustetikke har rustet ferdigingen fører større ord omfører større ord om fredstørre ord om fred ennord om fred enn voldsherskereom fred enn voldsherskere somfred enn voldsherskere som forberederenn voldsherskere som forbereder krigmen som ennå ikke harsom ennå ikke har rustetennå ikke har rustet ferdig

Den som er i krig med andre, har ikke fred med seg selv. -Krig
den-som-er-i-krig-med-andre-har-ikke-fred-med-seg-selv
Den som anser seg for ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdig. -Ukjent
den-som-anser-seg-for-ferdig-utdannet-er-ikke-utdannet-men-ferdig
Hver kvinne på jorden har blandet sin ånde med rosens duft, har visket, mens leben skalv, de søte ord, de hete ord, som ingen kjenner, ingen uten rosen, der selv er den heteste skjelven. -Sigbjørn Obstfelder
hver-kvinne-på-jorden-har-blandet-ånde-med-rosens-duft-har-visket-mens-leben-skalv-søte-ord-hete-ord-som-ingen-kjenner-ingen-uten-rosen-der-selv
Heller en hund i fred enn en mann i krig. -Krig
heller-hund-i-fred-enn-mann-i-krig
Fred er ikke en tilstand hvor det ikke er krig, men en dyd, en sinnstilstand, en disposisjon for velvilje, tillit og rettferdighet. -Baruch Spinoza
fred-er-ikke-tilstand-hvor-det-ikke-er-krig-men-dyd-sinnstilstand-disposisjon-for-velvilje-tillit-og-rettferdighet
Krig løser ingen problemer. Det er like fryktelig å vinne en krig som å tape den. -Krig
krig-lø-ingen-problemer-det-er-like-fryktelig-å-vinne-krig-som-å-tape-den