Image handler om hva du er inni deg og hvordan du vil framstå. Jeg for min del tenker at man må dra på når man har sjansen.


image-handler-om-hva-du-er-inni-deg-og-hvordan-du-vil-framstå-jeg-for-min-del-tenker-at-man-må-dra-på-når-man-har-sjansen
mariann thomassenimagehandleromhvaduerinnidegoghvordanvilframståjegformindeltenkeratmandranårharsjansenimage handlerhandler omom hvahva dudu erer inniinni degdeg ogog hvordanhvordan dudu vilvil framståjeg formin deldel tenkertenker atat manman måmå dradra påpå nårnår manman harhar sjansenimage handler omhandler om hvaom hva duhva du erdu er innier inni deginni deg ogdeg og hvordanog hvordan duhvordan du vildu vil framståjeg for minfor min delmin del tenkerdel tenker attenker at manat man måman må dramå dra pådra på nårpå når mannår man harman har sjansenimage handler om hvahandler om hva duom hva du erhva du er innidu er inni deger inni deg oginni deg og hvordandeg og hvordan duog hvordan du vilhvordan du vil framståjeg for min delfor min del tenkermin del tenker atdel tenker at mantenker at man måat man må draman må dra påmå dra på nårdra på når manpå når man harnår man har sjansenimage handler om hva duhandler om hva du erom hva du er innihva du er inni degdu er inni deg oger inni deg og hvordaninni deg og hvordan dudeg og hvordan du vilog hvordan du vil framståjeg for min del tenkerfor min del tenker atmin del tenker at mandel tenker at man måtenker at man må draat man må dra påman må dra på nårmå dra på når mandra på når man harpå når man har sjansen

Når jeg ser deg her i denne miljødebatten, kommer jeg til å tenke på flasker med små skip inni. Jeg tenker; hvordan i alle dager kom den seg inn her? -Erik Solheim
når-jeg-deg-her-i-denne-miljødebatten-kommer-jeg-til-å-tenke-på-flasker-med-små-skip-inni-jeg-tenker-hvordan-i-alle-dager-kom-den-seg-inn-her
Pussig at man alltid sier hva man tenker når man ikke tenker på hva man sier. -Torvald Gahlin
pussig-at-man-alltid-sier-hva-man-tenker-når-man-ikke-tenker-på-hva-man-sier
Når man ser hva slags menn en del kvinner gifter seg med, forstår man hvor inderlig de må avsky å arbeide. -Helen Rowland
når-man-hva-slags-menn-del-kvinner-gifter-seg-med-forstår-man-hvor-inderlig-må-avsky-å-arbeide
Når man tenker på omsorg overfor barn, har ikke menn de samme rettigheter som kvinner. Og likestilling handler nettopp om like rettigheter for begge kjønn. -Kristin Mile
når-man-tenker-på-omsorg-overfor-barn-har-ikke-menn-samme-rettigheter-som-kvinner-og-likestilling-handler-nettopp-om-like-rettigheter-for-begge
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger