Ifølge vår nye moral er det blitt en plikt å kjøpe og en plikt å kaste, for gjør vi ikke det, går næringslivet konkurs.


ifølge-vår-nye-moral-er-det-blitt-plikt-å-kjøpe-og-plikt-å-kaste-for-gjør-vi-ikke-det-går-næringslivet-konkurs
forbrukersamfunnifølgevårnyemoralerdetblittpliktkjøpeogkasteforgjørviikkedetgårnæringslivetkonkursifølge vårvår nyenye moralmoral erer detdet blittblitt enen pliktplikt åå kjøpekjøpe ogog enen pliktplikt åå kastegjør vivi ikkeikke detgår næringslivetnæringslivet konkursifølge vår nyevår nye moralnye moral ermoral er deter det blittdet blitt enblitt en plikten plikt åplikt å kjøpeå kjøpe ogkjøpe og enog en plikten plikt åplikt å kastefor gjør vigjør vi ikkevi ikke detgår næringslivet konkursifølge vår nye moralvår nye moral ernye moral er detmoral er det blitter det blitt endet blitt en pliktblitt en plikt åen plikt å kjøpeplikt å kjøpe ogå kjøpe og enkjøpe og en pliktog en plikt åen plikt å kastefor gjør vi ikkegjør vi ikke detifølge vår nye moral ervår nye moral er detnye moral er det blittmoral er det blitt ener det blitt en pliktdet blitt en plikt åblitt en plikt å kjøpeen plikt å kjøpe ogplikt å kjøpe og enå kjøpe og en pliktkjøpe og en plikt åog en plikt å kastefor gjør vi ikke det

Det er vår plikt å protestere. -Protest
det-er-vår-plikt-å-protestere
Ikke bry deg om lykke, gjør din plikt. -Plikt
ikke-bry-deg-om-lykke-gjør-din-plikt
Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til en plikt. La den heller være et vuggende hav mellom sjelens kyster. -Kjærlighet - råd
elsk-hverandre-men-gjør-ikke-kjærligheten-til-plikt-la-den-heller-være-et-vuggende-hav-mellom-sjelens-kyster
Når en tosk gjør noe han skammer seg over, påstår han alltid at det er hans plikt. -George Bernard Shaw
når-tosk-gjør-noe-han-skammer-seg-over-påstår-han-alltid-at-det-er-hans-plikt
Jeg gjør bestandig og min plikt, - men alltid innom mitt distrikt. -Henrik Ibsen
jeg-gjør-bestandig-og-min-plikt-men-alltid-innom-mitt-distrikt
Jeg kjenner en mening med livet. Det er at du gjør din plikt i stort og i smått mot din klasse - i handling, i tanke og dikt. -Rudolf Nilsen
jeg-kjenner-mening-med-livet-det-er-at-du-gjør-din-plikt-i-stort-og-i-smått-mot-din-klasse-i-handling-i-tanke-og-dikt