I stripet badedrakt og ør av dødsforakt flyr den med hevet spyd midt i sin egen lyd.


i-stripet-badedrakt-og-ør-av-dødsforakt-flyr-den-med-hevet-spyd-midt-i-egen-lyd
inger hagerupstripetbadedraktogøravdødsforaktflyrdenmedhevetspydmidtegenlydi stripetstripet badedraktbadedrakt ogog ørør avav dødsforaktdødsforakt flyrflyr denden medmed hevethevet spydspyd midtmidt isin egenegen lydi stripet badedraktstripet badedrakt ogbadedrakt og ørog ør avør av dødsforaktav dødsforakt flyrdødsforakt flyr denflyr den medden med hevetmed hevet spydhevet spyd midtspyd midt imidt i sini sin egensin egen lydi stripet badedrakt ogstripet badedrakt og ørbadedrakt og ør avog ør av dødsforaktør av dødsforakt flyrav dødsforakt flyr dendødsforakt flyr den medflyr den med hevetden med hevet spydmed hevet spyd midthevet spyd midt ispyd midt i sinmidt i sin egeni sin egen lydi stripet badedrakt og ørstripet badedrakt og ør avbadedrakt og ør av dødsforaktog ør av dødsforakt flyrør av dødsforakt flyr denav dødsforakt flyr den meddødsforakt flyr den med hevetflyr den med hevet spydden med hevet spyd midtmed hevet spyd midt ihevet spyd midt i sinspyd midt i sin egenmidt i sin egen lyd

Det er helt berusende å være midt i en skriveprosess, når teksten «flyr» er det ren lykke! -Skrive
det-er-helt-berusende-å-være-midt-i-skriveprosess-når-teksten-flyr-er-det-ren-lykke
Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. -Kultur
kultur-er-å-den-sannhet-man-har-sett-med-sine-egne-øyne-og-formulert-ved-egen-tanke
Den som løper etter sin egen ungdom vil aldri innhente den. -Ungdom
den-som-løper-etter-egen-ungdom-vil-aldri-innhente-den
Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres kunnskap til sin egen. -Kunnskap
den-mest-kunnskapsrike-av-dere-er-den-som-legger-andres-kunnskap-til-egen
Å være uvitende om sin egen uvitenhet er den uvitendes sykdom. -Uvitenhet
Å-være-uvitende-om-egen-uvitenhet-er-den-uvitendes-sykdom
Den som tror på drømmer, er redd for sin egen skygge. -Drøm
den-som-tror-på-drømmer-er-redd-for-egen-skygge