I storpolitikken er det hovedsakelig to faktorer som avgjør utfallet: selvhevdelsestrang og hevntørst.


i-storpolitikken-er-det-hovedsakelig-to-faktorer-som-avgjør-utfallet-selvhevdelsestrang-og-hevntørst
politikkstorpolitikkenerdethovedsakeligtofaktorersomavgjørutfalletselvhevdelsestrangoghevntørsti storpolitikkenstorpolitikken erer detdet hovedsakeligfaktorer somsom avgjøravgjør utfalletselvhevdelsestrang ogog hevntørsti storpolitikken erstorpolitikken er deter det hovedsakelighovedsakelig to faktorerfaktorer som avgjørsom avgjør utfalletselvhevdelsestrang og hevntørsti storpolitikken er detstorpolitikken er det hovedsakeligdet hovedsakelig to faktorerhovedsakelig to faktorer somfaktorer som avgjør utfalleti storpolitikken er det hovedsakeliger det hovedsakelig to faktorerdet hovedsakelig to faktorer somhovedsakelig to faktorer som avgjør

Mange som tror at de er håndverkere i storpolitikken, er i virkeligheten bare verktøy. -Politikk
mange-som-tror-at-er-håndverkere-i-storpolitikken-er-i-virkeligheten-bare-verktøy
Det er tøft å vise omsorg. Hovedsakelig er det feige og svake mennesker som ikke viser omsorg. -Liv Ullmann
det-er-tøft-å-vise-omsorg-hovedsakelig-er-det-feige-og-svake-mennesker-som-ikke-viser-omsorg
Lyset, Guds eldste datter, er en av de viktigste skjønnhetsskapende faktorer i et hus. -Thomas Fuller
lyset-guds-eldste-datter-er-av-viktigste-skjønnhetsskapende-faktorer-i-et-hus
Politikk minner om sjakk: Det første trekket avgjør ofte det siste. -Politikk
politikk-minner-om-sjakk-det-første-trekket-avgjør-ofte-det-siste
Det er vanskelig for en kvinne å uttrykke sine følelser med et språk som hovedsakelig er formet av menn for at de skal kunne uttrykke deres følelser. -Kvinner og menn
det-er-vanskelig-for-kvinne-å-uttrykke-sine-følelser-med-et-språk-som-hovedsakelig-er-formet-av-menn-for-at-skal-kunne-uttrykke-deres-følelser
Hvordan vi oppfører oss mot katter her nede avgjør vår status i himmelen. -Katt
hvordan-vi-oppfører-oss-mot-katter-her-nede-avgjør-vår-status-i-himmelen