I mytene har mennesket okkupert verden med sin tanke allerede for uendelig lenge siden og har identifisert seg med alt, fra fisken i havet til den fjerneste stjerne.


i-mytene-har-mennesket-okkupert-verden-med-tanke-allerede-for-uendelig-lenge-siden-og-har-identifisert-seg-med-alt-fra-fisken-i-havet-til-den
aksel sandemosemyteneharmennesketokkupertverdenmedtankealleredeforuendeliglengesidenogidentifisertsegaltfrafiskenhavettildenfjernestestjernei mytenemytene harhar mennesketmennesket okkupertokkupert verdenverden medmed sinsin tanketanke alleredeallerede foruendelig lengelenge sidensiden ogog harhar identifisertidentifisert segseg medmed altfra fiskenfisken ii havethavet tiltil denden fjernestefjerneste stjernei mytene harmytene har menneskethar mennesket okkupertmennesket okkupert verdenokkupert verden medverden med sinmed sin tankesin tanke alleredetanke allerede forallerede for uendeligfor uendelig lengeuendelig lenge sidenlenge siden ogsiden og harog har identifiserthar identifisert segidentifisert seg medseg med altfra fisken ifisken i haveti havet tilhavet til dentil den fjernesteden fjerneste stjerne

Mennesket er ikke i seg selv fornuftig, men det har evnen til å vende om fra tilværelsens slagne landevei og ut fra sin indre frihet slå inn på fornuftens vei. -Karl Jaspers
mennesket-er-ikke-i-seg-selv-fornuftig-men-det-har-evnen-til-å-vende-om-fra-tilværelsens-slagne-landevei-og-ut-fra-indre-frihet-slå-inn-på
Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld. -Menneske
man-kan-med-rette-at-hvis-gud-skapte-mennesket-i-sitt-bilde-så-har-mennesket-siden-gjort-gjengjeld
Hat tar grøden fra jorden og fisken fra havet. -Hat
hat-tar-grøden-fra-jorden-og-fisken-fra-havet
Jeg holder muligheten åpen for at dommedag har funnet sted allerede. At de utvalgte er hentet for lenge siden. -Himmelen
jeg-holder-muligheten-åpen-for-at-dommedag-har-funnet-sted-allerede-at-utvalgte-er-hentet-for-lenge-siden
Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. -Kultur
kultur-er-å-den-sannhet-man-har-sett-med-sine-egne-øyne-og-formulert-ved-egen-tanke