I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv, trur eg.


i-morgon-vil-eg-byrja-på-eit-nytt-og-betre-liv-trur-eg
jakob sandemorgonvilegbyrjaeitnyttogbetrelivtruregi morgonmorgon vilvil egeg byrjabyrja påpå eiteit nyttnytt ogog betrebetre livtrur egi morgon vilmorgon vil egvil eg byrjaeg byrja påbyrja på eitpå eit nytteit nytt ognytt og betreog betre livi morgon vil egmorgon vil eg byrjavil eg byrja påeg byrja på eitbyrja på eit nyttpå eit nytt ogeit nytt og betrenytt og betre livi morgon vil eg byrjamorgon vil eg byrja påvil eg byrja på eiteg byrja på eit nyttbyrja på eit nytt ogpå eit nytt og betreeit nytt og betre liv

Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt, trur eg. -Jakob Sande
ja-i-morgon-skal-eg-byrja-på-den-gode-veg-som-sagt-trur-eg
Eit lite bu er betre enn inkje, heime er kvar mann herre. -Håvamål
eit-lite-bu-er-betre-enn-inkje-heime-er-kvar-mann-herre
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Eit godt menneske er betre enn alt anna godt. -Menneske
eit-godt-menneske-er-betre-enn-alt-anna-godt
Lova mig att stanna Tills min morgon grytt Tills jag har fått känna Nu blir allting nytt -Være sammen
lova-mig-att-stanna-tills-min-morgon-grytt-tills-jag-har-fått-känna-nu-blir-allting-nytt