I likestillingas namn ser det ut til at kvinner har fått seg pålagt nok ei bør: Dei skal tilmed sørgje for at mennene er gode fedre og har LYST til å være saman med ungane sine.


i-likestillingas-namn-det-ut-til-at-kvinner-har-fått-seg-pålagt-nok-ei-bør-dei-skal-tilmed-sørgje-for-at-mennene-er-gode-fedre-og-har-lyst-til-å
likestillinglikestillingasnamndetuttilatkvinnerharfåttsegpålagtnokeibørdeiskaltilmedsørgjeformenneneergodefedreoglystværesamanmedunganesinei likestillingaslikestillingas namnnamn serser detdet utut tiltil atat kvinnerkvinner harhar fåttfått segseg pålagtpålagt noknok eiei børdei skalskal tilmedtilmed sørgjesørgje forat mennenemennene erer godegode fedrefedre ogog harhar lystlyst tiltil åå værevære samansaman medmed unganeungane sinei likestillingas namnlikestillingas namn sernamn ser detser det utdet ut tilut til attil at kvinnerat kvinner harkvinner har fåtthar fått segfått seg pålagtseg pålagt nokpålagt nok einok ei børdei skal tilmedskal tilmed sørgjetilmed sørgje forsørgje for atfor at menneneat mennene ermennene er godeer gode fedregode fedre ogfedre og harog har lysthar lyst tillyst til åtil å væreå være samanvære saman medsaman med unganemed ungane sine

Vi skal ikkej sova bort sumarnatta; ho er for ljos til det - Då skal vi vandra i saman ute under dei lauvtunge tre. -Sommer
vi-skal-ikkej-sova-bort-sumarnatta-ho-er-for-ljos-til-det-då-skal-vi-vandra-i-saman-ute-under-dei-lauvtunge-tre
Det gjelder ikke å finne en pike man har lyst til å gå til sengs med, men en pike man har lyst til å stå opp med. -Kvinner
det-gjelder-ikke-å-finne-pike-man-har-lyst-til-å-gå-til-sengs-med-men-pike-man-har-lyst-til-å-stå-opp-med
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Skjønnheten har vi kvinner for at mennene skal elske oss, dumheten for at vi skal elske mennene. -Skjønnhet
skjønnheten-har-vi-kvinner-for-at-mennene-skal-elske-oss-dumheten-for-at-vi-skal-elske-mennene
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. -Theodore Roosevelt
den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg
Hvis mennene sa alt det til konene sine som de sier til andre kvinner, ville det ha vært færre ulykkelige ekteskap. -George S. Kaufman
hvis-mennene-sa-alt-det-til-konene-sine-som-sier-til-andre-kvinner-ville-det-vært-færre-ulykkelige-ekteskap