I Italia hadde de 30 år med krig, terror, drap og vold. De produserte Michelangelo, Leonardo da Vinci og renessansen. I Sveits har de hatt broderlig kjærlighet, 500 år med demokrati og fred, og hva har de produsert? Gjøkuret.


i-italia-hadde-30-år-med-krig-terror-drap-og-vold-de-produserte-michelangelo-leonardo-da-vinci-og-renessansen-i-sveits-har-hatt-broderlig
orson wellesitaliahadde30årmedkrigterrordrapogvoldprodusertemichelangeloleonardodavincirenessansensveitsharhattbroderligkjærlighet500demokratifredhvaprodusertgjøkureti italiaitalia haddehadde deår medmed krigdrap ogog voldde produserteproduserte michelangeloleonardo dada vincivinci ogog renessanseni sveitssveits harhar dede hatthatt broderligbroderlig kjærlighetår medmed demokratidemokrati ogog fredog hvahva harhar dede produserti italia haddeitalia hadde dehadde de 3030 år medår med krigdrap og voldde produserte michelangeloleonardo da vincida vinci ogvinci og renessanseni sveits harsveits har dehar de hattde hatt broderlighatt broderlig kjærlighet500 år medår med demokratimed demokrati ogdemokrati og fredog hva harhva har dehar de produsert

Den som er i krig med andre, har ikke fred med seg selv. -Krig
den-som-er-i-krig-med-andre-har-ikke-fred-med-seg-selv
Hensikten med enhver krig er fred. -Krig
hensikten-med-enhver-krig-er-fred
Det som oppnås med vold kan bare beholdes med vold. -Vold
det-som-oppnås-med-vold-kan-bare-beholdes-med-vold
Det har aldri eksistert en god krig eller en dårlig fred. -Krig
det-har-aldri-eksistert-god-krig-eller-dårlig-fred
Om alle mennesker hadde en hage å stelle med, ville verden endelig få leve i fred. -John Beverley Nichols
om-alle-mennesker-hadde-hage-å-stelle-med-ville-verden-endelig-få-leve-i-fred