I det norske samfunnet er det utrolig vanskelig for rike, flinke og pene jenter å finne seg en ektefelle.


i-det-norske-samfunnet-er-det-utrolig-vanskelig-for-rike-flinke-og-pene-jenter-å-finne-seg-ektefelle
siri meyerdetnorskesamfunneterutroligvanskeligforrikeflinkeogpenejenterfinnesegektefellei detdet norskenorske samfunnetsamfunnet erer detdet utroligutrolig vanskeligvanskelig forflinke ogog penepene jenterjenter åå finnefinne segseg enen ektefellei det norskedet norske samfunnetnorske samfunnet ersamfunnet er deter det utroligdet utrolig vanskeligutrolig vanskelig forvanskelig for rikeflinke og peneog pene jenterpene jenter åjenter å finneå finne segfinne seg enseg en ektefellei det norske samfunnetdet norske samfunnet ernorske samfunnet er detsamfunnet er det utroliger det utrolig vanskeligdet utrolig vanskelig forutrolig vanskelig for rikeflinke og pene jenterog pene jenter åpene jenter å finnejenter å finne segå finne seg enfinne seg en ektefellei det norske samfunnet erdet norske samfunnet er detnorske samfunnet er det utroligsamfunnet er det utrolig vanskeliger det utrolig vanskelig fordet utrolig vanskelig for rikeflinke og pene jenter åog pene jenter å finnepene jenter å finne segjenter å finne seg enå finne seg en ektefelle

Det er ikke vanskelig å finne trekk ved det norske samfunn som minner om vikingtiden. -Norge og nordmenn
det-er-ikke-vanskelig-å-finne-trekk-ved-det-norske-samfunn-som-minner-om-vikingtiden
Engstelige gutter har ingen fremgang hos pene jenter. -Gutter
engstelige-gutter-har-ingen-fremgang-hos-pene-jenter
Barn er utrolig flinke til å imitere. Samme hvor hardt man sliter for å lære dem gode manerer, oppfører de seg som kopier av sine foreldre. -Barn
barn-er-utrolig-flinke-til-å-imitere-samme-hvor-hardt-man-sliter-for-å-lære-dem-gode-manerer-oppfører-seg-som-kopier-av-sine-foreldre
Det er utrolig hva enkelte kan finne på når de mangler fantasi. -Karsten Isachsen
det-er-utrolig-hva-enkelte-kan-finne-på-når-mangler-fantasi
Hjertet må være det eneste organet i kroppen som reparerer seg selv. Utrolig hvor mange ganger det kan gå i filler, for så å ordne seg igjen. -Vera Micaelsen
hjertet-må-være-det-eneste-organet-i-kroppen-som-reparerer-seg-selv-utrolig-hvor-mange-ganger-det-kan-gå-i-filler-for-så-å-ordne-seg-igjen