I det øyeblikket verden ble til, forandret den seg, og siden ble den aldri den samme. Det blir den heller ikke i dag, ikke i morgen, ikke noensinne. For dagene som er gått, er forbi, og dagene som kommer, strekker seg mot en ny tid.


i-det-øyeblikket-verden-ble-til-forandret-den-seg-og-siden-ble-den-aldri-den-samme-det-blir-den-heller-ikke-i-dag-ikke-i-morgen-ikke-noensinne-for
jane mysendetøyeblikketverdenbletilforandretdensegogsidenaldrisammedetblirhellerikkedagmorgennoensinnefordagenesomergåttforbikommerstrekkersegmotnytidi detdet øyeblikketøyeblikket verdenverden bleble tilforandret denden segog sidensiden bleble denden aldrialdri denden sammedet blirblir denden hellerheller ikkeikke ii dagikke ii morgenikke noensinnedagene somsom erer gåtter forbiog dagenedagene somsom kommerstrekker segseg motmot enen nyny tidi det øyeblikketdet øyeblikket verdenøyeblikket verden bleverden ble tilforandret den segog siden blesiden ble denble den aldriden aldri denaldri den sammedet blir denblir den hellerden heller ikkeheller ikke iikke i dagikke i morgenfor dagene somdagene som ersom er gåttog dagene somdagene som kommerstrekker seg motseg mot enmot en nyen ny tid

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten. -Nelson Mandela
jeg-lærte-at-mot-ikke-var-fravær-av-frykt-men-seieren-over-den-den-modige-er-ikke-den-som-ikke-føler-seg-redd-men-den-som-beseirer-frykten
Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk. -Søren Kierkegaard
mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk
Og her kommer Moses Kiptanui - den 19 år gamle kenyaneren som ble 20 for noen uker siden! -Dumt sagt
og-her-kommer-moses-kiptanui-den-19-år-gamle-kenyaneren-som-ble-20-for-noen-uker-siden