I all opplevelse av stor natur: En kraft utover det menneskelige. Den lar seg ikke temme til uttrykk for menneskereaksjon og heller ikke kan vi tjene den som uttrykk i menneskelig reaksjon.


i-all-opplevelse-av-stor-natur-en-kraft-utover-det-menneskelige-den-lar-seg-ikke-temme-til-uttrykk-for-menneskereaksjon-og-heller-ikke-kan-vi-tjene
naturallopplevelseavstornaturkraftutoverdetmenneskeligedenlarsegikketemmetiluttrykkformenneskereaksjonoghellerkanvitjenedensommenneskeligreaksjoni allall opplevelseopplevelse avav storen kraftkraft utoverutover detdet menneskeligeden larlar segseg ikkeikke temmetemme tiltil uttrykkuttrykk formenneskereaksjon ogog hellerheller ikkeikke kankan vivi tjenetjene denden somsom uttrykkuttrykk ii menneskeligmenneskelig reaksjoni all opplevelseall opplevelse avopplevelse av storav stor naturen kraft utoverkraft utover detutover det menneskeligeden lar seglar seg ikkeseg ikke temmeikke temme tiltemme til uttrykktil uttrykk foruttrykk for menneskereaksjonfor menneskereaksjon ogmenneskereaksjon og hellerog heller ikkeheller ikke kanikke kan vikan vi tjenevi tjene dentjene den somden som uttrykksom uttrykk iuttrykk i menneskeligi menneskelig reaksjon

Da den menneskelige natur er som den er, er det en stor trøst for en mann å se at hans gamle skolekamerater ser eldre ut enn han selv. -Ukjent
da-den-menneskelige-natur-er-som-den-er-er-det-stor-trøst-for-mann-å-se-at-hans-gamle-skolekamerater-eldre-ut-enn-han-selv
Menneskenaturen er tvers igjennom natur. Det gis ikke én reaksjon som ikke er naturlig. Det finnes intet naturlig som vi ikke lar gå tapt. -Blaise Pascal
menneskenaturen-er-tvers-igjennom-natur-det-gis-ikke-én-reaksjon-som-ikke-er-naturlig-det-finnes-intet-naturlig-som-vi-ikke-lar-gå-tapt
Jeg anser byggverk for å være uttrykk for toppen av menneskelig yteevne. -Evelyn Waugh
jeg-anser-byggverk-for-å-være-uttrykk-for-toppen-av-menneskelig-yteevne
Skjønnheten er fattig når den ikke er det harmoniske uttrykk for en tilsvarende sjel. -Skjønnhet
skjønnheten-er-fattig-når-den-ikke-er-det-harmoniske-uttrykk-for-tilsvarende-sjel
Den menneskelige natur har allikevel store evner til å fornye seg selv. -Menneskenaturen
den-menneskelige-natur-har-allikevel-store-evner-til-å-fornye-seg-selv
Du innbiller det at det er noe som heter den menneskelige natur, som vil bli krenket av det vi gjør og vil vende seg mot oss. Men det er vi som skaper menneskenaturen. Menneskene kan formes i det uendelige. -George Orwell
du-innbiller-det-at-det-er-noe-som-heter-den-menneskelige-natur-som-vil-bli-krenket-av-det-vi-gjør-og-vil-vende-seg-mot-oss-men-det-er-vi-som-skaper