Hvorfor skal det være min moralske plikt å hjelpe de svakeste i samfunnet? Står det i Grunnloven at media skal kjøre kampanjer for dem?


hvorfor-skal-det-være-min-moralske-plikt-å-hjelpe-svakeste-i-samfunnet-står-det-i-grunnloven-at-media-skal-kjøre-kampanjer-for-dem
kåre valebrokkhvorforskaldetværeminmoralskeplikthjelpesvakestesamfunnetstårgrunnlovenatmediakjørekampanjerfordemskal detdet værevære minmin moralskemoralske pliktplikt åå hjelpehjelpe dede svakestesvakeste ii samfunnetstår detdet ii grunnlovengrunnloven atat mediamedia skalskal kjørekjøre kampanjerkampanjer forhvorfor skal detskal det væredet være minvære min moralskemin moralske pliktmoralske plikt åplikt å hjelpeå hjelpe dehjelpe de svakestede svakeste isvakeste i samfunnetstår det idet i grunnloveni grunnloven atgrunnloven at mediaat media skalmedia skal kjøreskal kjøre kampanjerkjøre kampanjer forkampanjer for demhvorfor skal det væreskal det være mindet være min moralskevære min moralske pliktmin moralske plikt åmoralske plikt å hjelpeplikt å hjelpe deå hjelpe de svakestehjelpe de svakeste ide svakeste i samfunnetstår det i grunnlovendet i grunnloven ati grunnloven at mediagrunnloven at media skalat media skal kjøremedia skal kjøre kampanjerskal kjøre kampanjer forkjøre kampanjer for demhvorfor skal det være minskal det være min moralskedet være min moralske pliktvære min moralske plikt åmin moralske plikt å hjelpemoralske plikt å hjelpe deplikt å hjelpe de svakesteå hjelpe de svakeste ihjelpe de svakeste i samfunnetstår det i grunnloven atdet i grunnloven at mediai grunnloven at media skalgrunnloven at media skal kjøreat media skal kjøre kampanjermedia skal kjøre kampanjer forskal kjøre kampanjer for dem

Man skal alltid gi barn det de ønsker seg. Og er det umulig, skal man hjelpe barnet til ikke lenger å ønske seg det umulige. -Ønske
man-skal-alltid-gi-barn-det-ønsker-seg-og-er-det-umulig-skal-man-hjelpe-barnet-til-ikke-lenger-å-ønske-seg-det-umulige
Alvor i kirken, det får så være. Men når vielsen er over, skal det være en virvlende drøm omkring bruden. Et bryllup skal være kongelig og fantastisk. -Victor Hugo
alvor-i-kirken-det-får-så-være-men-når-vielsen-er-over-skal-det-være-virvlende-drøm-omkring-bruden-et-bryllup-skal-være-kongelig-og
Min kjærlighet ligger i omsorg for de fattige, så vær nær dem, og Jeg skal være nær dere. -Hadith
min-kjærlighet-ligger-i-omsorg-for-fattige-så-vær-nær-dem-og-jeg-skal-være-nær-dere
Det er bortkastet penger å hjelpe dem som ikke ønsker å hjelpe seg selv. -Hjelp
det-er-bortkastet-penger-å-hjelpe-dem-som-ikke-ønsker-å-hjelpe-seg-selv
Hvorfor vil du at ekteskapet skal være en slags uforanderlig og evig sommerhage, når livet ellers ikke er det? -Astrid Lindgren
hvorfor-vil-du-at-ekteskapet-skal-være-slags-uforanderlig-og-evig-sommerhage-når-livet-ellers-ikke-er-det