Hvorfor prøver en kvinne i ti år å forandre mannens vaner når hun etterpå bare klager over at han ikke lenger er den hun giftet seg med?


hvorfor-prøver-kvinne-i-ti-år-å-forandre-mannens-vaner-når-hun-etterpå-bare-klager-over-at-han-ikke-lenger-er-den-hun-giftet-seg-med
kvinner og mennhvorforprøverkvinnetiårforandremannensvanernårhunetterpåbareklageroverathanikkelengererdengiftetsegmedprøver enen kvinnekvinne ii titi årå forandreforandre mannensmannens vanervaner nårnår hunhun etterpåetterpå barebare klagerklager overover atat hanhan ikkeikke lengerlenger erer denden hunhun giftetgiftet segseg medhvorfor prøver enprøver en kvinneen kvinne ikvinne i tii ti årti år åår å forandreå forandre mannensforandre mannens vanermannens vaner nårvaner når hunnår hun etterpåhun etterpå bareetterpå bare klagerbare klager overklager over atover at hanat han ikkehan ikke lengerikke lenger erlenger er dener den hunden hun giftethun giftet seggiftet seg medhvorfor prøver en kvinneprøver en kvinne ien kvinne i tikvinne i ti åri ti år åti år å forandreår å forandre mannenså forandre mannens vanerforandre mannens vaner nårmannens vaner når hunvaner når hun etterpånår hun etterpå barehun etterpå bare klageretterpå bare klager overbare klager over atklager over at hanover at han ikkeat han ikke lengerhan ikke lenger erikke lenger er denlenger er den huner den hun giftetden hun giftet seghun giftet seg medhvorfor prøver en kvinne iprøver en kvinne i tien kvinne i ti årkvinne i ti år åi ti år å forandreti år å forandre mannensår å forandre mannens vanerå forandre mannens vaner nårforandre mannens vaner når hunmannens vaner når hun etterpåvaner når hun etterpå barenår hun etterpå bare klagerhun etterpå bare klager overetterpå bare klager over atbare klager over at hanklager over at han ikkeover at han ikke lengerat han ikke lenger erhan ikke lenger er denikke lenger er den hunlenger er den hun gifteter den hun giftet segden hun giftet seg med

Adam og Eva hadde det ideelle ekteskap. Han slapp å høre om alle mennene hun kunne ha giftet seg med, og hun slapp å høre hvordan moren hans laget mat. -Kimberly Broyles
adam-og-eva-hadde-det-ideelle-ekteskap-han-slapp-å-høre-om-alle-mennene-hun-kunne-giftet-seg-med-og-hun-slapp-å-høre-hvordan-moren-hans-laget
Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en alder hun liker, bør hun holde seg til den. -Kvinner og alder
jeg-tror-på-lojalitet-når-kvinne-har-nådd-alder-hun-liker-bør-hun-holde-seg-til-den
Han elsker ikke lenger den han elsket for ti år siden. Det er lett forståelig - hun er ikke lenger den samme, og han ikke heller. -Blaise Pascal
han-elsker-ikke-lenger-den-han-elsket-for-ti-år-siden-det-er-lett-forståelig-hun-er-ikke-lenger-den-samme-og-han-ikke-heller
Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann