... hvordan glemme ord som ikke ville gjordt så vondt om du ikke visste det var sant og hvordan glemme én, som bare husker deg iblant?


hvordan-glemme-ord-som-ikke-ville-gjordt-så-vondt-om-du-ikke-visste-det-var-sant-og-hvordan-glemme-én-som-bare-husker-deg-iblant
siri nilsenhvordanglemmeordsomikkevillegjordtvondtomduvisstedetvarsantogénbarehuskerdegiblanthvordanhvordan glemmeord somsom ikkeikke villeville gjordtgjordt såså vondtvondt omom dudu ikkeikke visstevisste detdet varvar santsant ogog hvordanhvordan glemmeglemme énsom barebare huskerhusker degdeg iblanthvordan glemmehvordan glemme ordglemme ord somord som ikkesom ikke villeikke ville gjordtville gjordt sågjordt så vondtså vondt omvondt om duom du ikkedu ikke vissteikke visste detvisste det vardet var santvar sant ogsant og hvordanog hvordan glemmehvordan glemme énsom bare huskerbare husker deghusker deg iblanthvordan glemme ordhvordan glemme ord somglemme ord som ikkeord som ikke villesom ikke ville gjordtikke ville gjordt såville gjordt så vondtgjordt så vondt omså vondt om duvondt om du ikkeom du ikke visstedu ikke visste detikke visste det varvisste det var santdet var sant ogvar sant og hvordansant og hvordan glemmeog hvordan glemme énsom bare husker degbare husker deg iblanthvordan glemme ord somhvordan glemme ord som ikkeglemme ord som ikke villeord som ikke ville gjordtsom ikke ville gjordt såikke ville gjordt så vondtville gjordt så vondt omgjordt så vondt om duså vondt om du ikkevondt om du ikke vissteom du ikke visste detdu ikke visste det varikke visste det var santvisste det var sant ogdet var sant og hvordanvar sant og hvordan glemmesant og hvordan glemme énsom bare husker deg iblant

Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du husker og hvordan du husker det. -Livet er
livet-er-ikke-hva-som-har-hendt-deg-men-hva-du-husker-og-hvordan-du-husker-det
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Å vente gjør vondt. Å glemme gjør vondt. Men ikke å vite hva jeg skal gjøre, er den verste av alle lidelser. -Usikkerhet
Å-vente-gjør-vondt-Å-glemme-gjør-vondt-men-ikke-å-vite-hva-jeg-skal-gjøre-er-den-verste-av-alle-lidelser
Men man visste at det alltid kom en vår, slik som man visste at elven ville gå opp igjen, om den var islagt. -Vår
men-man-visste-at-det-alltid-kom-vår-slik-som-man-visste-at-elven-ville-gå-opp-igjen-om-den-var-islagt