Hvor det ikke er frihet, er det heller ikke vennskap. Vennskap elsker frihetens vind, og vil ikke la seg stenge inne i trange og lukkede rom.


hvor-det-ikke-er-frihet-er-det-heller-ikke-vennskap-vennskap-elsker-frihetens-vind-og-vil-ikke-seg-stenge-inne-i-trange-og-lukkede-rom
william pennhvordetikkeerfrihethellervennskapvennskapelskerfrihetensvindogvilsegstengeinnetrangelukkederomdet ikkeikke erer friheter detdet hellerheller ikkeikke vennskapvennskap elskerelsker frihetensfrihetens vindog vilvil ikkeikke lala segseg stengestenge inneinne ii trangetrange ogog lukkedelukkede romhvor det ikkedet ikke erikke er friheter det hellerdet heller ikkeheller ikke vennskapvennskap elsker frihetenselsker frihetens vindog vil ikkevil ikke laikke la segla seg stengeseg stenge innestenge inne iinne i trangei trange ogtrange og lukkedeog lukkede romhvor det ikke erdet ikke er friheter det heller ikkedet heller ikke vennskapvennskap elsker frihetens vindog vil ikke lavil ikke la segikke la seg stengela seg stenge inneseg stenge inne istenge inne i trangeinne i trange ogi trange og lukkedetrange og lukkede romhvor det ikke er friheter det heller ikke vennskapog vil ikke la segvil ikke la seg stengeikke la seg stenge innela seg stenge inne iseg stenge inne i trangestenge inne i trange oginne i trange og lukkedei trange og lukkede rom

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Det kommer ikke på tale å sperre kvinnene inne i gettoer, for det er ikke noe mennene heller vil. -Kvinnesak
det-kommer-ikke-på-tale-å-sperre-kvinnene-inne-i-gettoer-for-det-er-ikke-noe-mennene-heller-vil
Vennskap vil ikke tåle belastningen av veldig mange gode råd særlig lenge. -Råd
vennskap-vil-ikke-tåle-belastningen-av-veldig-mange-gode-råd-særlig-lenge
Jeg tror vi er inne i en trend som ikke kan snus, på vei mot mer frihet og demokrati - men det kan endre seg. -Al Gore
jeg-tror-vi-er-inne-i-trend-som-ikke-kan-snus-på-vei-mot-mer-frihet-og-demokrati-men-det-kan-endre-seg
Et vennskap som ikke tåler at alt blir sagt, holder ikke i det avgjørende øyeblikk. -Vennskap
et-vennskap-som-ikke-tåler-at-alt-blir-sagt-holder-ikke-i-det-avgjørende-øyeblikk