Hvis man putter en masse dumheter inn i en datamaskin, kommer det ikke ut noe annet enn en masse dumheter. Men disse dumhetene, som har gått gjennom et veldig dyrt apparat, er på en måte blitt foredlet, og ingen tør kritisere dem.


hvis-man-putter-masse-dumheter-inn-i-datamaskin-kommer-det-ikke-ut-noe-annet-enn-masse-dumheter-men-disse-dumhetene-som-har-gått-gjennom-et
data og internetthvismanputtermassedumheterinndatamaskinkommerdetikkeutnoeannetenndumhetermendissedumhetenesomhargåttgjennometveldigdyrtapparatermåteblittforedletogingentørkritiseredemhvis manman putterputter enen massemasse dumheterdumheter inninn ien datamaskinkommer detdet ikkeikke utut noenoe annetannet ennenn enen massemasse dumhetermen dissedisse dumhetenesom harhar gåttgått gjennomgjennom etet veldigveldig dyrtdyrt apparater påen måtemåte blittblitt foredletog ingeningen tørtør kritiserekritisere demhvis man putterman putter enputter en masseen masse dumhetermasse dumheter inndumheter inn iinn i eni en datamaskinkommer det ikkedet ikke utikke ut noeut noe annetnoe annet ennannet enn enenn en masseen masse dumhetermen disse dumhetenesom har gåtthar gått gjennomgått gjennom etgjennom et veldiget veldig dyrtveldig dyrt apparater på enpå en måteen måte blittmåte blitt foredletog ingen tøringen tør kritiseretør kritisere dem

Du kan ta folk for en masse; du kan ta dem for bedrag, for lureri, for alt mulig rart, men at jeg er homo, det kan du faktisk ikke ta meg for. Finn på noe bedre! -Finn Schjøll
du-kan-ta-folk-for-masse-du-kan-ta-dem-for-bedrag-for-lureri-for-alt-mulig-rart-men-at-jeg-er-homo-det-kan-du-faktisk-ikke-ta-meg-for-finn-på-noe
Kona mi slanker seg. Ananas og bananer. Hun har ikke gått noe særlig ned i vekt, men hun er blitt veldig god til å klatre i trær. -Henny Youngman
kona-mi-slanker-seg-ananas-og-bananer-hun-har-ikke-gått-noe-særlig-ned-i-vekt-men-hun-er-blitt-veldig-god-til-å-klatre-i-trær
Som regel kommer alderens klokskap for sent. Livets dumheter er begått. -Nicolaus Cybinski
som-regel-kommer-alderens-klokskap-for-sent-livets-dumheter-er-begått
En psykiater er en person som stiller deg en masse spørsmål som koster deg en masse penger, og som din kone stiller deg helt gratis. -Psykiater
en-psykiater-er-person-som-stiller-deg-masse-spørsmål-som-koster-deg-masse-penger-og-som-din-kone-stiller-deg-helt-gratis
Massen som masse har aldri frembragt noe, det er alltid eliten, enkeltvis eller kollektivt, som har satt massen i bevegelse. -Masse
massen-som-masse-har-aldri-frembragt-noe-det-er-alltid-eliten-enkeltvis-eller-kollektivt-som-har-satt-massen-i-bevegelse