Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden.


hvis-man-ikke-kjenner-fortiden-forstår-man-ikke-nåtiden-og-egner-seg-ikke-til-å-forme-fremtiden
simone weilhvismanikkekjennerfortidenforstårnåtidenogegnersegtilformefremtidenhvis manman ikkeikke kjennerkjenner fortidenforstår manman ikkeikke nåtidennåtiden ogog egneregner segseg ikkeikke tiltil åå formeforme fremtidenhvis man ikkeman ikke kjennerikke kjenner fortidenforstår man ikkeman ikke nåtidenikke nåtiden ognåtiden og egnerog egner segegner seg ikkeseg ikke tilikke til åtil å formeå forme fremtidenhvis man ikke kjennerman ikke kjenner fortidenforstår man ikke nåtidenman ikke nåtiden ogikke nåtiden og egnernåtiden og egner segog egner seg ikkeegner seg ikke tilseg ikke til åikke til å formetil å forme fremtidenhvis man ikke kjenner fortidenforstår man ikke nåtiden ogman ikke nåtiden og egnerikke nåtiden og egner segnåtiden og egner seg ikkeog egner seg ikke tilegner seg ikke til åseg ikke til å formeikke til å forme fremtiden

Av og til føler jeg at fortiden og fremtiden stiller så store krav til meg at det ikke er plass til nåtiden. -Evelyn Waugh
av-og-til-føler-jeg-at-fortiden-og-fremtiden-stiller-så-store-krav-til-meg-at-det-ikke-er-plass-til-nåtiden
Man er for gammel når man har større glede av fortiden enn av fremtiden. -John Knittel
man-er-for-gammel-når-man-har-større-glede-av-fortiden-enn-av-fremtiden
Fremtiden bygger ikke seg selv, det er fortiden som bygger fremtiden, og vi er fremtidens fortid. -Tore Renberg
fremtiden-bygger-ikke-seg-selv-det-er-fortiden-som-bygger-fremtiden-og-vi-er-fremtidens-fortid
Man er ikke gammel nok til å skrive sin selvbiografi før man helt har sluttet å være nysgjerrig på fremtiden. -Evelyn Waugh
man-er-ikke-gammel-nok-til-å-skrive-selvbiografi-før-man-helt-har-sluttet-å-være-nysgjerrig-på-fremtiden
Det fins perioder hvor jeg kjenner at jeg er forsynt, at jeg er mett, at det holder. Og når man er mett, setter man seg ikke til bords og spiser. Da går man ifra bordet. Det tror jeg er viktig. -Medgang og motgang
det-fins-perioder-hvor-jeg-kjenner-at-jeg-er-forsynt-at-jeg-er-mett-at-det-holder-og-når-man-er-mett-setter-man-seg-ikke-til-bords-og-spiser-da