Hvis man er bekymret for hva det skal bli av neste generasjon, så vil de også bli voksne og begynne å bekymre seg for den yngre generasjon.


hvis-man-er-bekymret-for-hva-det-skal-bli-av-neste-generasjon-så-vil-også-bli-voksne-og-begynne-å-bekymre-seg-for-den-yngre-generasjon
ungdomhvismanerbekymretforhvadetskalbliavnestegenerasjonvilogsåvoksneogbegynnebekymresegdenyngregenerasjonhvis manman erer bekymretbekymret forhva detdet skalskal blibli avav nesteneste generasjonså vilvil dede ogsåogså blibli voksnevoksne ogog begynnebegynne åå bekymrebekymre segseg forden yngreyngre generasjonhvis man erman er bekymreter bekymret forbekymret for hvafor hva dethva det skaldet skal bliskal bli avbli av nesteav neste generasjonså vil devil de ogsåde også bliogså bli voksnebli voksne ogvoksne og begynneog begynne åbegynne å bekymreå bekymre segbekymre seg forseg for denfor den yngreden yngre generasjonhvis man er bekymretman er bekymret forer bekymret for hvabekymret for hva detfor hva det skalhva det skal blidet skal bli avskal bli av nestebli av neste generasjonså vil de ogsåvil de også blide også bli voksneogså bli voksne ogbli voksne og begynnevoksne og begynne åog begynne å bekymrebegynne å bekymre segå bekymre seg forbekymre seg for denseg for den yngrefor den yngre generasjonhvis man er bekymret forman er bekymret for hvaer bekymret for hva detbekymret for hva det skalfor hva det skal blihva det skal bli avdet skal bli av nesteskal bli av neste generasjonså vil de også blivil de også bli voksnede også bli voksne ogogså bli voksne og begynnebli voksne og begynne åvoksne og begynne å bekymreog begynne å bekymre segbegynne å bekymre seg forå bekymre seg for denbekymre seg for den yngreseg for den yngre generasjon

Forventningene vår generasjon er foret opp på, er ikke mulig å innfri. Derfor skal vi hverken føle nederlag eller bekymre oss. -Anne Lise Ryel
forventningene-vår-generasjon-er-foret-opp-på-er-ikke-mulig-å-innfri-derfor-skal-vi-hverken-føle-nederlag-eller-bekymre-oss
Hver generasjon tror at verden går fremover fordi den alltid er i bevegelse. Men en pendel beveger seg også. -George Bernard Shaw
hver-generasjon-tror-at-verden-går-fremover-fordi-den-alltid-er-i-bevegelse-men-pendel-beveger-seg-også
Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer
For en generasjon siden løp kvinnene hjemmefra for å demonstrere for frihet og likestilling, nå løper de bare for å bli tynne. -Naomi Wolf
for-generasjon-siden-løp-kvinnene-hjemmefra-for-å-demonstrere-for-frihet-og-likestilling-nå-løper-bare-for-å-bli-tynne
Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. -Bibelen
så-vær-ikke-bekymret-for-morgendagen-morgendagen-skal-bekymre-seg-for-seg-selv-hver-dag-har-nok-med-egen-plage
Respekt er også å bli SETT, samt å bli tillatt å være seg selv uten å bli hånet for sine valg. -Anne B. Ragde
respekt-er-også-å-bli-sett-samt-å-bli-tillatt-å-være-seg-selv-uten-å-bli-hånet-for-sine-valg