Hvis du vil smake kjærlighet, drikk av den rene bekken som ungdommen lar renne for dine føtter. Ikke vent til den blir en gjørmete elv før du stanser for å fange bølgene.


hvis-du-vil-smake-kjærlighet-drikk-av-den-rene-bekken-som-ungdommen-lar-renne-for-dine-føtter-ikke-vent-til-den-blir-gjørmete-elv-før-du-stanser
kjærlighethvisduvilsmakekjærlighetdrikkavdenrenebekkensomungdommenlarrennefordineføtterikkeventtilblirgjørmeteelvførstanserfangebølgenehvis dudu vilvil smakesmake kjærlighetdrikk avav denden renerene bekkenbekken somsom ungdommenungdommen larlar rennerenne fordine føtterikke ventvent tiltil denden blirblir enen gjørmetegjørmete elvelv førfør dudu stanserstanser forå fangefange bølgenehvis du vildu vil smakevil smake kjærlighetdrikk av denav den reneden rene bekkenrene bekken sombekken som ungdommensom ungdommen larungdommen lar rennelar renne forrenne for dinefor dine føtterikke vent tilvent til dentil den blirden blir enblir en gjørmeteen gjørmete elvgjørmete elv førelv før dufør du stanserdu stanser forstanser for åfor å fangeå fange bølgene

En far er en som helst vil fange deg før du faller, men som i stedet hjelper deg opp, børster av deg og lar deg prøve en gang til. -Ukjent
en-far-er-som-helst-vil-fange-deg-før-du-faller-men-som-i-stedet-hjelper-deg-opp-børster-av-deg-og-lar-deg-prøve-gang-til
Hennes føtter - de er ikke ganske rene; ikke armene heller, især den ene. Men det er i grunnen ingen forringelse -- Jeg vil heller kalle det en betingelse. -Henrik Ibsen
hennes-føtter-er-ikke-ganske-rene-ikke-armene-heller-især-den-ene-men-det-er-i-grunnen-ingen-forringelse-jeg-vil-heller-kalle-det
En hemmelighet er din fange så lenge du bevarer den, men du er dens fange dersom den blir kjent. -Henrik Wergeland
en-hemmelighet-er-din-fange-så-lenge-du-bevarer-den-men-du-er-dens-fange-dersom-den-blir-kjent
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
Hvis du erindrer at alderdommens føde er visdom, vil du i ungdommen innrette deg slik at dine gamle dager ikke bringer deg nød. -Leonardo da Vinci
hvis-du-erindrer-at-alderdommens-fø-er-visdom-vil-du-i-ungdommen-innrette-deg-slik-at-dine-gamle-dager-ikke-bringer-deg-nød