Hvis du venter på det rette øyeblikket der alt er trygt og sikkert, vil det aldri komme. Fjell blir ikke besteget, løp blir ikke vunnet, og varig lykke blir ikke oppnådd.


hvis-du-venter-på-det-rette-øyeblikket-der-alt-er-trygt-og-sikkert-vil-det-aldri-komme-fjell-blir-ikke-besteget-løp-blir-ikke-vunnet-og-varig
maurice chevalierhvisduventerdetretteøyeblikketderaltertrygtogsikkertvilaldrikommefjellblirikkebestegetløpvunnetvariglykkeoppnåddhvis dudu venterventer påpå detdet retterette øyeblikketøyeblikket derder altalt erer trygttrygt ogog sikkertvil detdet aldrialdri kommefjell blirblir ikkeikke bestegetløp blirblir ikkeikke vunnetog varigvarig lykkelykke blirblir ikkeikke oppnåddhvis du venterdu venter påventer på detpå det rettedet rette øyeblikketrette øyeblikket derøyeblikket der altder alt eralt er trygter trygt ogtrygt og sikkertvil det aldridet aldri kommefjell blir ikkeblir ikke bestegetløp blir ikkeblir ikke vunnetog varig lykkevarig lykke blirlykke blir ikkeblir ikke oppnådd

I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
Barn skal ikke si noe før det blir deres tur, og det blir det aldri. -Barn
barn-skal-ikke-noe-før-det-blir-deres-tur-og-det-blir-det-aldri
Hvis vi ikke lærer å le av våre problemer, vil vi ikke ha noe å le av når vi blir eldre. -Latter
hvis-vi-ikke-lærer-å-le-av-våre-problemer-vil-vi-ikke-noe-å-le-av-når-vi-blir-eldre
Makten er der. Blir den ikke brukt, så blir den misbrukt. -Per Roald
makten-er-der-blir-den-ikke-brukt-så-blir-den-misbrukt