- Hvis du oversetter vinden til menneskelig tale og setter musikk og derefter farge til, da er du så nær du kan komme mitt morsmål.


hvis-du-oversetter-vinden-til-menneskelig-tale-og-setter-musikk-og-derefter-farge-til-da-er-du-så-nær-du-kan-komme-mitt-morsmål
språkhvisduoversettervindentilmenneskeligtaleogsettermusikkderefterfargetildaernærkankommemittmorsmålhvishvis dudu oversetteroversetter vindenvinden tiltil menneskeligmenneskelig taletale ogog settersetter musikkmusikk ogog derefterderefter fargefarge tilda erer dudu såså nærnær dudu kankan kommekomme mittmitt morsmålhvis duhvis du oversetterdu oversetter vindenoversetter vinden tilvinden til menneskeligtil menneskelig talemenneskelig tale ogtale og setterog setter musikksetter musikk ogmusikk og derefterog derefter fargederefter farge tilda er duer du sådu så nærså nær dunær du kandu kan kommekan komme mittkomme mitt morsmålhvis du oversetterhvis du oversetter vindendu oversetter vinden tiloversetter vinden til menneskeligvinden til menneskelig taletil menneskelig tale ogmenneskelig tale og settertale og setter musikkog setter musikk ogsetter musikk og dereftermusikk og derefter fargeog derefter farge tilda er du såer du så nærdu så nær duså nær du kannær du kan kommedu kan komme mittkan komme mitt morsmålhvis du oversetter vindenhvis du oversetter vinden tildu oversetter vinden til menneskeligoversetter vinden til menneskelig talevinden til menneskelig tale ogtil menneskelig tale og settermenneskelig tale og setter musikktale og setter musikk ogog setter musikk og dereftersetter musikk og derefter fargemusikk og derefter farge tilda er du så nærer du så nær dudu så nær du kanså nær du kan kommenær du kan komme mittdu kan komme mitt morsmål

Mitt liv er som en spasertur på stranden, så nær havgapet jeg kan komme. -Livet er
mitt-liv-er-som-spasertur-på-stranden-så-nær-havgapet-jeg-kan-komme
Man kan komme til verdens ende på en løgn - men man kan ikke komme tilbake igjen. -Løgn
man-kan-komme-til-verdens-ende-på-løgn-men-man-kan-ikke-komme-tilbake-igjen
Matematikere er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det straks noe helt annet. -Johann Wolfgang von Goethe
matematikere-er-som-franskmenn-snakker-man-til-dem-oversetter-det-til-sitt-eget-språk-og-så-er-det-straks-noe-helt-annet
Hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfuglen komme. -Håp
hvis-jeg-lar-det-være-grønn-gren-i-mitt-hjerte-vil-sangfuglen-komme
Jeg henter tallerkener og setter dem tett, da vet jeg at jeg kan få tak i deg lett og gi deg en klem hvis du vil, og ønske meg enda en til. -Klem
jeg-henter-tallerkener-og-setter-dem-tett-da-vet-jeg-at-jeg-kan-få-tak-i-deg-lett-og-gi-deg-klem-hvis-du-vil-og-ønske-meg-enda-til