Hvis du mener at sjefen din er dum, så husk at du ikke ville hatt en jobb om han var smartere.


hvis-du-mener-at-sjefen-din-er-dum-så-husk-at-du-ikke-ville-hatt-jobb-om-han-var-smartere
ledelsehvisdumeneratsjefendinerdumhuskikkevillehattjobbomhanvarsmarterehvis dudu menermener atat sjefensjefen dindin erer dumså huskhusk atat dudu ikkeikke villeville hatthatt enen jobbjobb omom hanhan varvar smarterehvis du menerdu mener atmener at sjefenat sjefen dinsjefen din erdin er dumså husk athusk at duat du ikkedu ikke villeikke ville hattville hatt enhatt en jobben jobb omjobb om hanom han varhan var smarterehvis du mener atdu mener at sjefenmener at sjefen dinat sjefen din ersjefen din er dumså husk at duhusk at du ikkeat du ikke villedu ikke ville hattikke ville hatt enville hatt en jobbhatt en jobb omen jobb om hanjobb om han varom han var smarterehvis du mener at sjefendu mener at sjefen dinmener at sjefen din erat sjefen din er dumså husk at du ikkehusk at du ikke villeat du ikke ville hattdu ikke ville hatt enikke ville hatt en jobbville hatt en jobb omhatt en jobb om hanen jobb om han varjobb om han var smartere

Hvis vi selv var uten feil, ville vi ikke hatt så stor fornøyelse av å legge merke til andres. -François de La Rochefoucauld
hvis-vi-selv-var-uten-feil-ville-vi-ikke-hatt-så-stor-fornøyelse-av-å-legge-merke-til-andres
Hvis all utvikling var overlatt til ingeniørene, ville vi hatt perfekte parafinlamper, men ingen elektrisitet. -Ingeniør
hvis-all-utvikling-var-overlatt-til-ingeniørene-ville-vi-hatt-perfekte-parafinlamper-men-ingen-elektrisitet
Sjefen har ikke alltid rett, men sjefen er alltid sjefen. -Ukjent
sjefen-har-ikke-alltid-rett-men-sjefen-er-alltid-sjefen
Sjefen har ikke alltid rett, men sjefen er alltid sjefen. -Ukjent
sjefen-har-ikke-alltid-rett-men-sjefen-er-alltid-sjefen
Ingen ville gidde å lytte hvis han ikke trodde det var hans tur etterpå. -Lytte
ingen-ville-gidde-å-lytte-hvis-han-ikke-trodde-det-var-hans-tur-etterpå
Hvis han ikke var blitt keiser, ville ingen ha tvilt på hans evne til å regjere. -Tacitus
hvis-han-ikke-var-blitt-keiser-ville-ingen-tvilt-på-hans-evne-til-å-regjere