Hvis du hører kritikeren og den som leter etter feil snakke, vær døv som dine egne ben og fjern som din fantasi.


hvis-du-hører-kritikeren-og-den-som-leter-etter-feil-snakke-vær-døv-som-dine-egne-ben-og-fjern-som-din-fantasi
kritikerhvisduhørerkritikerenogdensomleteretterfeilsnakkeværdøvdineegnebenfjerndinfantasihvis dudu hørerhører kritikerenkritikeren ogog denden somsom leterleter etteretter feilfeil snakkevær døvdøv somsom dinedine egneegne benben ogog fjernfjern somsom dindin fantasihvis du hørerdu hører kritikerenhører kritikeren ogkritikeren og denog den somden som letersom leter etterleter etter feiletter feil snakkevær døv somdøv som dinesom dine egnedine egne benegne ben ogben og fjernog fjern somfjern som dinsom din fantasihvis du hører kritikerendu hører kritikeren oghører kritikeren og denkritikeren og den somog den som leterden som leter ettersom leter etter feilleter etter feil snakkevær døv som dinedøv som dine egnesom dine egne bendine egne ben ogegne ben og fjernben og fjern somog fjern som dinfjern som din fantasihvis du hører kritikeren ogdu hører kritikeren og denhører kritikeren og den somkritikeren og den som leterog den som leter etterden som leter etter feilsom leter etter feil snakkevær døv som dine egnedøv som dine egne bensom dine egne ben ogdine egne ben og fjernegne ben og fjern somben og fjern som dinog fjern som din fantasi

Hvis du blir en sånn person som viser frem hytta di, familien din og barna dine i bladet, hva har du igjen da som bare er ditt? -Synnøve Svabø
hvis-du-blir-sånn-person-som-viser-frem-hytta-di-familien-din-og-barna-dine-i-bladet-hva-har-du-igjen-da-som-bare-er-ditt
Fantasi og følelse hører likeså vel til et ordentlig menneske som forstand. -Nikolai Frederik Severin Grundtvig
fantasi-og-følelse-hører-likeså-vel-til-et-ordentlig-menneske-som-forstand
Mange leter etter lykken slik man leter etter en hatt man allerede har på hodet. -Nikolaus Lenau
mange-leter-etter-lykken-slik-man-leter-etter-hatt-man-allerede-har-på-hodet
Verden er full av løsninger som leter etter problemer. -Løsning
verden-er-full-av-løsninger-som-leter-etter-problemer
Hvis en mann ikke går i samme takt som alle andre, kommer det kanskje av at han hører en annen trommeslager. La ham vandre i takt med den musikken han hører. -Henry David Thoreau
hvis-mann-ikke-går-i-samme-takt-som-alle-andre-kommer-det-kanskje-av-at-han-hører-annen-trommeslager-la-ham-vandre-i-takt-med-den-musikken-han