Hvis du gjør det som føles riktig for deg, er det i hvert fall én person som slipper å bli skuffa.


hvis-du-gjør-det-som-føles-riktig-for-deg-er-det-i-hvert-fall-én-person-som-slipper-å-bli-skuffa
være seg selvhvisdugjørdetsomfølesriktigfordegerhvertfallénpersonslipperbliskuffahvis dudu gjørgjør detdet somsom følesføles riktigriktig forer detdet ii hverthvert fallfall énén personperson somsom slipperslipper åå blibli skuffahvis du gjørdu gjør detgjør det somdet som følessom føles riktigføles riktig forriktig for deger det idet i hverti hvert fallhvert fall énfall én personén person somperson som slippersom slipper åslipper å bliå bli skuffahvis du gjør detdu gjør det somgjør det som følesdet som føles riktigsom føles riktig forføles riktig for deger det i hvertdet i hvert falli hvert fall énhvert fall én personfall én person somén person som slipperperson som slipper åsom slipper å blislipper å bli skuffahvis du gjør det somdu gjør det som følesgjør det som føles riktigdet som føles riktig forsom føles riktig for deger det i hvert falldet i hvert fall éni hvert fall én personhvert fall én person somfall én person som slipperén person som slipper åperson som slipper å blisom slipper å bli skuffa

Hvis du ikke kan gjøre det bra, så gjør det i hvert fall sånn at det ser bra ut. -Resultat
hvis-du-ikke-kan-gjøre-det-bra-så-gjør-det-i-hvert-fall-sånn-at-det-bra-ut
Husarbeid, hvis du gjør det riktig, tar livet av deg. -Husarbeid
husarbeid-hvis-du-gjør-det-riktig-tar-livet-av-deg
Hvis flere virkelig lyttet til sladder, så ville den i hvert fall bli korrekt gjengitt. -Sladder og rykter
hvis-flere-virkelig-lyttet-til-sladder-så-ville-den-i-hvert-fall-bli-korrekt-gjengitt
Jeg gjør i hvert fall min gjerning i tro på fremtiden, og at det positive skal seire over det negative. -Fremtid
jeg-gjør-i-hvert-fall-min-gjerning-i-tro-på-fremtiden-og-at-det-positive-skal-seire-over-det-negative
En mann som snorker, er ikke det verste. Da vet man i hvert fall at han er der. -Menn
en-mann-som-snorker-er-ikke-det-verste-da-vet-man-i-hvert-fall-at-han-er-der
Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. -Penger og økonomi
penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det