Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.


hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
søren kierkegaardhvisdetsannhetskallykkesføreetmenneskehentilbestemtstedmanførstpassefinnehamderhvorhanerogbegynnederdettehemmelighetenallhjelpekunsthvis detdet ii sannhetsannhet skalskal lykkeslykkes åå føreføre etet menneskemenneske henhen tiltil etet bestemtbestemt stedmå manman førstførst passepasse påå finnefinne hamham derder hvorhan erer ogog begynnebegynne derdette erer hemmelighetenhemmeligheten ii allall hjelpekunsthvis det idet i sannheti sannhet skalsannhet skal lykkesskal lykkes ålykkes å føreå føre etføre et menneskeet menneske henmenneske hen tilhen til ettil et bestemtet bestemt stedmå man førstman først passeførst passe påpasse på åpå å finneå finne hamfinne ham derham der hvorder hvor hanhvor han erhan er oger og begynneog begynne derdette er hemmelighetener hemmeligheten ihemmeligheten i alli all hjelpekunst

Skam få den der først fant på krig. Det er jo urimelig at folk skal gå hen og myrde dem som man ikke kjenner. -Krig
skam-få-den-der-først-fant-på-krig-det-er-jo-urimelig-at-folk-skal-gå-hen-og-myrde-dem-som-man-ikke-kjenner
En dagbok er det siste sted man skal gå til hvis man vil vite sannheten om et menneske. -Lawrence Durrell
en-dagbok-er-det-siste-sted-man-skal-gå-til-hvis-man-vil-vite-sannheten-om-et-menneske
Fremskritt finner man som oftest der hvor mennesker i en bestemt situasjon bestemmer seg for å nekte å adlyde. -Halldór Laxness
fremskritt-finner-man-som-oftest-der-hvor-mennesker-i-bestemt-situasjon-bestemmer-seg-for-å-nekte-å-adlyde
Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. -Peter Egge
det-er-bare-ett-sted-som-er-et-virkelig-hjem-og-det-er-der-hvor-et-menneske-føler-seg-helt-trygg
Nei, man skal passe seg for å holde nerver, der er lettere å ødelegge enn å reparere. -Nerver
nei-man-skal-passe-seg-for-å-holde-nerver-der-er-lettere-å-ødelegge-enn-å-reparere
Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem