Hvis det faller deg vanskelig å klare en oppgave, skal du ikke av den grunn tro at det ikke står i menneskelig makt å løse den. Men hvis du vet at noe er mulig og naturlig for et menneske, får du tro at du også kan makte den.


hvis-det-faller-deg-vanskelig-å-klare-oppgave-skal-du-ikke-av-den-grunn-tro-at-det-ikke-står-i-menneskelig-makt-å-løse-den-men-hvis-du-vet-at
oppgavehvisdetfallerdegvanskeligklareoppgaveskalduikkeavdengrunntroatstårmenneskeligmaktløsedenmenhvisvetnoeermuligognaturligforetmenneskefårogsåkanmaktehvis detdet fallerfaller degdeg vanskeligvanskelig åå klareklare enen oppgaveskal dudu ikkeikke avav denden grunngrunn trotro atat detdet ikkeikke stårstår ii menneskeligmenneskelig maktmakt åå løseløse denmen hvishvis dudu vetvet atat noenoe erer muligmulig ogog naturlignaturlig foret menneskefår dudu trotro atat dudu ogsåogså kankan maktemakte denhvis det fallerdet faller degfaller deg vanskeligdeg vanskelig åvanskelig å klareå klare enklare en oppgaveskal du ikkedu ikke avikke av denav den grunnden grunn trogrunn tro attro at detat det ikkedet ikke stårikke står istår i menneskeligi menneskelig maktmenneskelig makt åmakt å løseå løse denmen hvis duhvis du vetdu vet atvet at noeat noe ernoe er muliger mulig ogmulig og naturligog naturlig fornaturlig for etfor et menneskefår du trodu tro attro at duat du ogsådu også kanogså kan maktekan makte den

Det er vanskelig å tro at noen ikke lyver når du vet at du selv ville ha løyet hvis du var i deres sted. -H. L. Mencken
det-er-vanskelig-å-tro-at-noen-ikke-lyver-når-du-vet-at-du-selv-ville-løyet-hvis-du-var-i-deres-sted
Den som ikke kan tro på seg selv, kan ikke tro på noe annet. -Roy L. Smith
den-som-ikke-kan-tro-på-seg-selv-kan-ikke-tro-på-noe-annet
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg