Hvis det er smertefullt for deg å kritisere dine venner, kan du trygt gjøre det. Men hvis du har den minste glede av det, er det på tide å holde munn.


hvis-det-er-smertefullt-for-deg-å-kritisere-dine-venner-kan-du-trygt-gjøre-det-men-hvis-du-har-den-minste-glede-av-det-er-det-på-tide-å-holde
alice duer millerhvisdetersmertefulltfordegkritiseredinevennerkandutrygtgjøredetmenhvishardenminstegledeavdettideholdemunnhvis detdet erer smertefulltsmertefullt fordeg åå kritiserekritisere dinedine vennerkan dudu trygttrygt gjøregjøre detmen hvishvis dudu harhar denden minsteminste gledeglede avav deter detdet påpå tidetide åå holdeholde munnhvis det erdet er smertefullter smertefullt forsmertefullt for degfor deg ådeg å kritisereå kritisere dinekritisere dine vennerkan du trygtdu trygt gjøretrygt gjøre detmen hvis duhvis du hardu har denhar den minsteden minste gledeminste glede avglede av deter det pådet på tidepå tide åtide å holdeå holde munn

Det er ikke bra å prøve å holde liv i gamle vennskap. Det er smertefullt for begge. Faktum er at en vokser fra hverandre, og det eneste en kan gjøre, er å innse det. -Vennskap
det-er-ikke-bra-å-prøve-å-holde-liv-i-gamle-vennskap-det-er-smertefullt-for-begge-faktum-er-at-vokser-fra-hverandre-og-det-eneste-kan-gjøre-er
Hvis farer truer deg, så hold deg til dine gamle venner. -Venn
hvis-farer-truer-deg-så-hold-deg-til-dine-gamle-venner
Én av fire har psykiske problemer. Tenk på tre av dine nærmeste. Hvis de er OK, er det deg. -Sinn og sjel
Én-av-fire-har-psykiske-problemer-tenk-på-tre-av-dine-nærmeste-hvis-er-ok-er-det-deg
Hvis en hund hopper opp på fanget ditt, er det fordi den er glad i deg. Hvis en katt gjør det, er det fordi du har det varmeste fanget. -Alfred North Whitehead
hvis-hund-hopper-opp-på-fanget-ditt-er-det-fordi-den-er-glad-i-deg-hvis-katt-gjør-det-er-det-fordi-du-har-det-varmeste-fanget