Hver eneste morgen står jeg opp og ser gjennom Forbes sin liste over verdens rikeste. Hvis jeg ikke er der, går jeg på arbeid.


hver-eneste-morgen-står-jeg-opp-og-gjennom-forbes-liste-over-verdens-rikeste-hvis-jeg-ikke-er-der-går-jeg-på-arbeid
penger og økonomihverenestemorgenstårjegoppoggjennomforbeslisteoververdensrikestehvisikkeerdergårarbeidhver enesteeneste morgenmorgen stårstår jegjeg oppopp ogog serser gjennomgjennom forbesforbes sinsin listeliste overover verdensverdens rikestehvis jegjeg ikkeikke erer dergår jegjeg påpå arbeidhver eneste morgeneneste morgen stårmorgen står jegstår jeg oppjeg opp ogopp og serog ser gjennomser gjennom forbesgjennom forbes sinforbes sin listesin liste overliste over verdensover verdens rikestehvis jeg ikkejeg ikke erikke er dergår jeg påjeg på arbeidhver eneste morgen ståreneste morgen står jegmorgen står jeg oppstår jeg opp ogjeg opp og seropp og ser gjennomog ser gjennom forbesser gjennom forbes singjennom forbes sin listeforbes sin liste oversin liste over verdensliste over verdens rikestehvis jeg ikke erjeg ikke er dergår jeg på arbeidhver eneste morgen står jegeneste morgen står jeg oppmorgen står jeg opp ogstår jeg opp og serjeg opp og ser gjennomopp og ser gjennom forbesog ser gjennom forbes sinser gjennom forbes sin listegjennom forbes sin liste overforbes sin liste over verdenssin liste over verdens rikestehvis jeg ikke er der

Hver morgen får jeg Berlingeren på sengen. Og så snart jeg har gått gjennom dødsannonsene og sett at mitt navn ikke er der, så står jeg opp! -Povl Sabroe
hver-morgen-får-jeg-berlingeren-på-sengen-og-så-snart-jeg-har-gått-gjennom-dødsannonsene-og-sett-at-mitt-navn-ikke-er-der-så-står-jeg-opp
Jeg skriver når jeg er inspirert, og jeg sørger for å være inspirert klokken ni hver morgen. -Ukjent
jeg-skriver-når-jeg-er-inspirert-og-jeg-sørger-for-å-være-inspirert-klokken-ni-hver-morgen
Jeg vet jeg er svart. Jeg ser meg i speilet hver dag. -Michael Jackson
jeg-vet-jeg-er-svart-jeg-meg-i-speilet-hver-dag
Hvis jeg en morgen i Frognerbadet plutselig begynte å gå på vannet, ville avisene neste dag slå opp: «Bondevik kan ikke svømme» på forsiden. -Media
hvis-jeg-morgen-i-frognerbadet-plutselig-begynte-å-gå-på-vannet-ville-avisene-neste-dag-slå-opp-bondevik-kan-ikke-svømme-på-forsiden
Jeg ser våren gå gjennom verden Den legger igjen sin grønne latter og har en avtale med solen -Vår
jeg-våren-gå-gjennom-verden-den-legger-igjen-grønne-latter-og-har-avtale-med-solen