Hva som ligger bak oss og hva som ligger foran oss er ingenting i forhold til hva som ligger i oss.


hva-som-ligger-bak-oss-og-hva-som-ligger-foran-oss-er-ingenting-i-forhold-til-hva-som-ligger-i-oss
henry s. haskinshvasomliggerbakossoghvaforaneringentingforholdtilosshva somsom liggerligger bakbak ossoss ogog hvahva somsom liggerligger foranforan ossoss erer ingentingingenting ii forholdforhold tiltil hvahva somsom liggerligger ii osshva som liggersom ligger bakligger bak ossbak oss ogoss og hvaog hva somhva som liggersom ligger foranligger foran ossforan oss eross er ingentinger ingenting iingenting i forholdi forhold tilforhold til hvatil hva somhva som liggersom ligger iligger i osshva som ligger baksom ligger bak ossligger bak oss ogbak oss og hvaoss og hva somog hva som liggerhva som ligger foransom ligger foran ossligger foran oss erforan oss er ingentingoss er ingenting ier ingenting i forholdingenting i forhold tili forhold til hvaforhold til hva somtil hva som liggerhva som ligger isom ligger i osshva som ligger bak osssom ligger bak oss ogligger bak oss og hvabak oss og hva somoss og hva som liggerog hva som ligger foranhva som ligger foran osssom ligger foran oss erligger foran oss er ingentingforan oss er ingenting ioss er ingenting i forholder ingenting i forhold tilingenting i forhold til hvai forhold til hva somforhold til hva som liggertil hva som ligger ihva som ligger i oss

Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
For hva er livet? Er det ikke alltid og bestandig et forhold til det som er skjult, det som er under overflaten, det som ligger bakom? -Livet er
for-hva-er-livet-er-det-ikke-alltid-og-bestandig-et-forhold-til-det-som-er-skjult-det-som-er-under-overflaten-det-som-ligger-bakom
Menn definerer intelligens, menn definerer hva som er nyttig, menn forteller oss hva som er vakkert, menn forteller oss til og med hva som er kvinnelig. -Likestilling
menn-definerer-intelligens-menn-definerer-hva-som-er-nyttig-menn-forteller-oss-hva-som-er-vakkert-menn-forteller-oss-til-og-med-hva-som-er-kvinnelig
Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. -Aldous Huxley
erfaring-er-ikke-hva-som-hender-oss-men-hva-vi-gjør-med-det-som-hender-oss
Ingen kan si hva lykken ligger i eller hva den er knyttet til, menneskene er nå engang ikke ens. -Lykke
ingen-kan-hva-lykken-ligger-i-eller-hva-den-er-knyttet-til-menneskene-er-nå-engang-ikke-ens
Det er fedrene våre som lærer oss hva vi bør bli; mødrene lærer oss hva vi er. -Mor
det-er-fedrene-våre-som-lærer-oss-hva-vi-bør-bli-mødrene-lærer-oss-hva-vi-er