Hva kan det komme av at mennesker som vet å more seg, aldri har penger - og at de som har penger, aldri vet å more seg?


hva-kan-det-komme-av-at-mennesker-som-vet-å-more-seg-aldri-har-penger-og-at-som-har-penger-aldri-vet-å-more-seg
penger og økonomihvakandetkommeavatmenneskersomvetmoresegaldriharpengerogpengerseghva kankan detdet kommekomme avav atat menneskermennesker somsom vetvet åå moremore segaldri harhar pengerpengerogog atat dede somsom harhar pengeraldri vetvet åå moremore seghva kan detkan det kommedet komme avkomme av atav at menneskerat mennesker sommennesker som vetsom vet åvet å moreå more segaldri har pengerhar pengerog atog at deat de somde som harsom har pengeraldri vet åvet å moreå more seghva kan det kommekan det komme avdet komme av atkomme av at menneskerav at mennesker somat mennesker som vetmennesker som vet åsom vet å morevet å more segaldri har pengerog at deog at de somat de som harde som har pengeraldri vet å morevet å more seghva kan det komme avkan det komme av atdet komme av at menneskerkomme av at mennesker somav at mennesker som vetat mennesker som vet åmennesker som vet å moresom vet å more segog at de somog at de som harat de som har pengeraldri vet å more seg

Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på. -Livet etter dette
det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
Tid og penger er livets tyngste byrder, og de ulykkeligste av alle dødelige er de som har så mye av en av delene at de ikke vet hva de skal gjøre. -Samuel Johnson
tid-og-penger-er-livets-tyngste-byrder-og-ulykkeligste-av-alle-dødelige-er-som-har-så-mye-av-av-delene-at-ikke-vet-hva-skal-gjøre
De som sier at lykke ikke kan kjøpes for penger, har aldri smakt sjokolade. -Ukjent
de-som-sier-at-lykke-ikke-kan-kjøpes-for-penger-har-aldri-smakt-sjokolade
Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Du er om deg på alle kanter for å gjøre utvei til penger; men så snart du har dem, blir de liksom borte mellom hendene på deg; du vet aldri hvor du gjør av dem. -Henrik Ibsen
du-er-om-deg-på-alle-kanter-for-å-gjøre-utvei-til-penger-men-så-snart-du-har-dem-blir-liksom-borte-mellom-hendene-på-deg-du-vet-aldri-hvor-du
Når man spør hva som kreves for å føre krig, får man til svar at det er tre ting: penger, penger, penger. -Raimund Montecuccoli
når-man-spør-hva-som-kreves-for-å-føre-krig-får-man-til-svar-at-det-er-tre-ting-penger-penger-penger