Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld.


hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
frejlif olsenhvaerspesieltmedironideninnebærerjoatmansierdetmotsatteavhvamenermengjørviallehverdagframorgentilkveldhva erer såså spesieltspesielt medmed ironiden innebærerinnebærer jojo atat manman siersier detdet motsattemotsatte avav hvahva manman menermen detdet gjørgjør vivi jojo allealle hverhver dagdagfrafra morgenmorgen tiltil kveldhva er såer så spesieltså spesielt medspesielt med ironiden innebærer joinnebærer jo atjo at manat man sierman sier detsier det motsattedet motsatte avmotsatte av hvaav hva manhva man menermen det gjørdet gjør vigjør vi jovi jo allejo alle hveralle hver daghver dagfra morgenfra morgen tilmorgen til kveldhva er så spesielter så spesielt medså spesielt med ironiden innebærer jo atinnebærer jo at manjo at man sierat man sier detman sier det motsattesier det motsatte avdet motsatte av hvamotsatte av hva manav hva man menermen det gjør videt gjør vi jogjør vi jo allevi jo alle hverjo alle hver dagalle hver dagfra morgen tilfra morgen til kveldhva er så spesielt meder så spesielt med ironiden innebærer jo at maninnebærer jo at man sierjo at man sier detat man sier det motsatteman sier det motsatte avsier det motsatte av hvadet motsatte av hva manmotsatte av hva man menermen det gjør vi jodet gjør vi jo allegjør vi jo alle hvervi jo alle hver dagjo alle hver dagfra morgen til kveld

For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Politiske ledere mener ikke alltid det motsatte av hva de sier. -Politiker
politiske-ledere-mener-ikke-alltid-det-motsatte-av-hva-sier
Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det
Kvinner lyver så komplisert at man ikke engang kan tro det motsatte av hva de sier. -Kvinner
kvinner-lyver-så-komplisert-at-man-ikke-engang-kan-tro-det-motsatte-av-hva-sier
Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om. -Demokrati
demokrati-er-styreform-der-du-sier-hva-du-mener-og-gjør-hva-du-får-beskjed-om
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler