Hva er det jeg først og fremst finner i musikken? Et uendelig kostelig middel til å hylle det skjønne og skape kontakt mellom mennesker, mellom alle mennesker.


hva-er-det-jeg-først-og-fremst-finner-i-musikken-et-uendelig-kostelig-middel-til-å-hylle-det-skjønne-og-skape-kontakt-mellom-mennesker-mellom-alle
musikkhvaerdetjegførstogfremstfinnermusikkenetuendeligkosteligmiddeltilhylleskjønneskapekontaktmellommenneskerallemenneskerhva erer detdet jegjeg førstførst ogog fremstfremst finnerfinner ii musikkenet uendeliguendelig kosteligkostelig middelmiddel tiltil åå hyllehylle detdet skjønneskjønne ogog skapeskape kontaktkontakt mellommellom menneskermellom allealle menneskerhva er deter det jegdet jeg førstjeg først ogførst og fremstog fremst finnerfremst finner ifinner i musikkenet uendelig kosteliguendelig kostelig middelkostelig middel tilmiddel til åtil å hylleå hylle dethylle det skjønnedet skjønne ogskjønne og skapeog skape kontaktskape kontakt mellomkontakt mellom menneskermellom alle mennesker

Stillheten er et felles språk. Ikke bare mellom mennesker, men også mellom mennesket og naturen. -Lars Verket
stillheten-er-et-felles-språk-ikke-bare-mellom-mennesker-men-også-mellom-mennesket-og-naturen
Kunstnerens mål er å skape det skjønne. Hva det skjønne er, det er et helt annet spørsmål. -Kunstner
kunstnerens-mål-er-å-skape-det-skjønne-hva-det-skjønne-er-det-er-et-helt-annet-spørsmål
Jo mer intelligent et menneske er, jo mer originalitet finner det hos sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes at alle mennesker er like. -Blaise Pascal
jo-mer-intelligent-et-menneske-er-jo-mer-originalitet-finner-det-hos-sine-medmennesker-ubegavede-mennesker-synes-at-alle-mennesker-er-like
Samspillet mellom mennesker er viktig og vanskelig, det er et evig studium. -Samliv
samspillet-mellom-mennesker-er-viktig-og-vanskelig-det-er-et-evig-studium
Kampen mellom forskjellige livssyn er en kamp mellom hva slags erfaringer folk har. -Michael Grosso
kampen-mellom-forskjellige-livssyn-er-kamp-mellom-hva-slags-erfaringer-folk-har