Hva er det å gå til bunns? Vi faller alle mot en bunn i oss selv - enten vi merker det eller ikke. Det er nok at årene går.


hva-er-det-å-gå-til-bunns-vi-faller-alle-mot-bunn-i-oss-selv-enten-vi-merker-det-eller-ikke-det-er-nok-at-årene-går
kurt narvesenhvaerdettilbunnsvifallerallemotbunnossselventenvimerkerellerikkedetnokatårenegårhva erer detdet ågå tiltil bunnsvi fallerfaller allealle motmot enen bunnbunn ii ossoss selvselventenenten vivi merkermerker detdet ellereller ikkedet erer noknok atat åreneårene gårhva er deter det ådet å gåå gå tilgå til bunnsvi faller allefaller alle motalle mot enmot en bunnen bunn ibunn i ossi oss selvoss selventen vienten vi merkervi merker detmerker det ellerdet eller ikkedet er noker nok atnok at åreneat årene gårhva er det åer det å gådet å gå tilå gå til bunnsvi faller alle motfaller alle mot enalle mot en bunnmot en bunn ien bunn i ossbunn i oss selvi oss selventen vi merkerenten vi merker detvi merker det ellermerker det eller ikkedet er nok ater nok at årenenok at årene gårhva er det å gåer det å gå tildet å gå til bunnsvi faller alle mot enfaller alle mot en bunnalle mot en bunn imot en bunn i ossen bunn i oss selvbunn i oss selventen vi merker detenten vi merker det ellervi merker det eller ikkedet er nok at åreneer nok at årene går

Hva er det vi gleder oss så til alle sammen, siden vi går med på å utsette oss for så mange skuffelser? -Graham Greene
hva-er-det-vi-gleder-oss-så-til-alle-sammen-siden-vi-går-med-på-å-utsette-oss-for-så-mange-skuffelser
Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det, langt bortefra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. -Gud
herre-du-ransaker-meg-og-kjenner-meg-om-jeg-sitter-eller-står-så-vet-du-det-langt-bortefra-merker-du-mine-tanker-om-jeg-går-eller-ligger-du-det
Enten går det bra, eller så går det over. -Ukjent
enten-går-det-bra-eller-så-går-det-over
Alle vet at det er nå eller aldri. Alle vet det er enten meg eller deg. -Ultimatum
alle-vet-at-det-er-nå-eller-aldri-alle-vet-det-er-enten-meg-eller-deg
Ingen går til bunns om de ikke har noe å hente der. -Per Roald
ingen-går-til-bunns-om-ikke-har-noe-å-hente-der