Hva annet kan man gjøre en råkald høstdag enn å drive en stund i gatene - drive med strømmen?


hva-annet-kan-man-gjøre-råkald-høstdag-enn-å-drive-stund-i-gatene-drive-med-strømmen
dag hammarskjöldhvaannetkanmangjøreråkaldhøstdagenndrivestundgatenemedstrømmenhva annetannet kankan manman gjøregjøre enen råkaldråkald høstdaghøstdag ennenn åå drivedrive enen stundstund ii gatenegatenedrivedrive medmed strømmenhva annet kanannet kan mankan man gjøreman gjøre engjøre en råkalden råkald høstdagråkald høstdag ennhøstdag enn åenn å driveå drive endrive en stunden stund istund i gatenei gatenedrive meddrive med strømmenhva annet kan manannet kan man gjørekan man gjøre enman gjøre en råkaldgjøre en råkald høstdagen råkald høstdag ennråkald høstdag enn åhøstdag enn å driveenn å drive enå drive en stunddrive en stund ien stund i gatenestund i gatenedrive med strømmenhva annet kan man gjøreannet kan man gjøre enkan man gjøre en råkaldman gjøre en råkald høstdaggjøre en råkald høstdag ennen råkald høstdag enn åråkald høstdag enn å drivehøstdag enn å drive enenn å drive en stundå drive en stund idrive en stund i gateneen stund i gatene

Han slipper å ro som lar seg drive med strømmen. -Dovenskap
han-slipper-å-ro-som-lar-seg-drive-med-strømmen
Å, edel er kunsten å drive! Jeg nyder hver stund jeg forspiller. De skjønneste stunder i livet er de da man intet bestiller. -Dovenskap
Å-edel-er-kunsten-å-drive-jeg-nyder-hver-stund-jeg-forspiller-de-skjønneste-stunder-i-livet-er-da-man-intet-bestiller
Det er to ting man ikke bør drive med: Å angre, og å grue seg. -Lise Fjeldstad
det-er-to-ting-man-ikke-bør-drive-med-Å-angre-og-å-grue-seg
Jeg hater å spre rykter, men hva annet kan man gjøre med dem? -Sladder og rykter
jeg-hater-å-spre-rykter-men-hva-annet-kan-man-gjøre-med-dem
Du kan drive naturen ut med en høygaffel - den vil alltid vende tilbake. -Menneskenaturen
du-kan-drive-naturen-ut-med-høygaffel-den-vil-alltid-vende-tilbake