Husker De hva Darwin sier om musikk? Han påstår at evnen til å frembringe og nyte musikk fantes hos menneskene lenge før de fikk evnen til å snakke. Det er kanskje derfor musikken har en slik fin, subtil innvirkning på oss. Der er vage minner i sjelen om de tåkete århundrer da verden hadde sin barndom.


husker-de-hva-darwin-sier-om-musikk-han-påstår-at-evnen-til-å-frembringe-og-nyte-musikk-fantes-hos-menneskene-lenge-før-fikk-evnen-til-å-snakke
musikkhuskerhvadarwinsierommusikkhanpåståratevnentilfrembringeognytemusikkfanteshosmenneskenelengeførfikksnakkedeterkanskjederformusikkenharsliksubtilinnvirkningossdervageminnersjelentåketeårhundrerdaverdenhaddebarndomhusker dede hvahva darwindarwin siersier omom musikkhan påstårpåstår atat evnenevnen tiltil åå frembringefrembringe ogog nytenyte musikkmusikk fantesfantes hoshos menneskenemenneskene lengelenge førfør dede fikkfikk evnenevnen tiltil åå snakkedet erer kanskjekanskje derformusikken harhar enen slikslik finsubtil innvirkninginnvirkning påpå ossder erer vagevage minnerminner ii sjelensjelen omom dede tåketetåkete århundrerårhundrer dada verdenverden haddehadde sinsin barndomhusker de hvade hva darwinhva darwin sierdarwin sier omsier om musikkhan påstår atpåstår at evnenat evnen tilevnen til åtil å frembringeå frembringe ogfrembringe og nyteog nyte musikknyte musikk fantesmusikk fantes hosfantes hos menneskenehos menneskene lengemenneskene lenge førlenge før defør de fikkde fikk evnenfikk evnen tilevnen til åtil å snakkedet er kanskjeer kanskje derforkanskje derfor musikkenderfor musikken harmusikken har enhar en sliken slik finsubtil innvirkning påinnvirkning på ossder er vageer vage minnervage minner iminner i sjeleni sjelen omsjelen om deom de tåketede tåkete århundrertåkete århundrer daårhundrer da verdenda verden haddeverden hadde sinhadde sin barndom

Enhver av oss skal leve slik at han lar musikk tone ut i verden. -J. Miller
enhver-av-oss-skal-leve-slik-at-han-lar-musikk-tone-ut-i-verden
Naturen har gitt mange evnen til medlidenhet, men få evnen til medglede. -Friedrich Hebbel
naturen-har-gitt-mange-evnen-til-medlidenhet-men-få-evnen-til-medglede
... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt. -Skjebne
har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt
Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! -Erling Segelstad
mister-vi-evnen-og-holdningen-til-samfunnskritikk-ja-da-mister-vi-evnen-til-å-gjøre-verden-bedre
Menneskene forgår fordi de ikke har evnen til å knytte begynnelse til ende. -Menneske
menneskene-forgår-fordi-ikke-har-evnen-til-å-knytte-begynnelse-til-ende