Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell.


hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
angela carterhunvarsmartnoktilikkeprøveseutsomomhunfemogtredvehaddestansetførtimedhellhun varvar smartsmart noknok tiltil ikkeikke åå prøveprøve åå sese utut somsom omom hunhun varvar femogtredvehun haddehadde stansetstanset påpå førtiførti medmed hellhun var smartvar smart noksmart nok tilnok til ikketil ikke åikke å prøveå prøve åprøve å seå se utse ut somut som omsom om hunom hun varhun var femogtredvehun hadde stansethadde stanset påstanset på førtipå førti medførti med hellhun var smart nokvar smart nok tilsmart nok til ikkenok til ikke åtil ikke å prøveikke å prøve åå prøve å seprøve å se utå se ut somse ut som omut som om hunsom om hun varom hun var femogtredvehun hadde stanset påhadde stanset på førtistanset på førti medpå førti med hellhun var smart nok tilvar smart nok til ikkesmart nok til ikke ånok til ikke å prøvetil ikke å prøve åikke å prøve å seå prøve å se utprøve å se ut somå se ut som omse ut som om hunut som om hun varsom om hun var femogtredvehun hadde stanset på førtihadde stanset på førti medstanset på førti med hell

Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for. -Mor og sønn
der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for
Var det virkelig slik at hun ble bedre behandlet rundt omkring - nå - da hun var halvparten av et par? -Parforhold
var-det-virkelig-slik-at-hun-ble-bedre-behandlet-rundt-omkring-nå-da-hun-var-halvparten-av-et-par
Hun var så tolerant at hun aldri ble enig med noen. -Nils-Fredrik Nielsen
hun-var-så-tolerant-at-hun-aldri-ble-enig-med-noen