Hun oppdaget med fryd at man ikke bare elsker sine barn fordi det er ens egne barn, men på grunn av vennskapet som oppstår mellom dem.


hun-oppdaget-med-fryd-at-man-ikke-bare-elsker-sine-barn-fordi-det-er-ens-egne-barn-men-på-grunn-av-vennskapet-som-oppstår-mellom-dem
morskjærlighethunoppdagetmedfrydatmanikkebareelskersinebarnfordideterensegnebarnmengrunnavvennskapetsomoppstårmellomdemhun oppdagetoppdaget medmed frydfryd atat manman ikkeikke barebare elskerelsker sinesine barnbarn fordifordi detdet erer ensens egneegne barnmen påpå grunngrunn avav vennskapetvennskapet somsom oppståroppstår mellommellom demhun oppdaget medoppdaget med frydmed fryd atfryd at manat man ikkeman ikke bareikke bare elskerbare elsker sineelsker sine barnsine barn fordibarn fordi detfordi det erdet er enser ens egneens egne barnmen på grunnpå grunn avgrunn av vennskapetav vennskapet somvennskapet som oppstårsom oppstår mellomoppstår mellom demhun oppdaget med frydoppdaget med fryd atmed fryd at manfryd at man ikkeat man ikke bareman ikke bare elskerikke bare elsker sinebare elsker sine barnelsker sine barn fordisine barn fordi detbarn fordi det erfordi det er ensdet er ens egneer ens egne barnmen på grunn avpå grunn av vennskapetgrunn av vennskapet somav vennskapet som oppstårvennskapet som oppstår mellomsom oppstår mellom demhun oppdaget med fryd atoppdaget med fryd at manmed fryd at man ikkefryd at man ikke bareat man ikke bare elskerman ikke bare elsker sineikke bare elsker sine barnbare elsker sine barn fordielsker sine barn fordi detsine barn fordi det erbarn fordi det er ensfordi det er ens egnedet er ens egne barnmen på grunn av vennskapetpå grunn av vennskapet somgrunn av vennskapet som oppstårav vennskapet som oppstår mellomvennskapet som oppstår mellom dem

Barn er ikke noe man elsker fordi de er barn, men fordi man blir venner med dem når man oppdrar dem. -Barn
barn-er-ikke-noe-man-elsker-fordi-er-barn-men-fordi-man-blir-venner-med-dem-når-man-oppdrar-dem
Det er med ideer som med små barn, man liker best sine egne. -Ukjent
det-er-med-ideer-som-med-små-barn-man-liker-best-sine-egne
En forfatter som snakker om sine egne bøker, er nesten like ille som en mor som snakker om sine egne barn. -Forfatter
en-forfatter-som-snakker-om-sine-egne-bøker-er-nesten-like-ille-som-mor-som-snakker-om-sine-egne-barn
Får ikke ens barn en opprørsfase, så har man nesten gjort noe galt selv, som foreldre. -Sonja
får-ikke-ens-barn-opprørsfase-så-har-man-nesten-gjort-noe-galt-selv-som-foreldre
Et sted har jeg lest at man ikke kan oppdra sine barn. Man kan bare være et godt eksempel. -Åsne Seierstad
et-sted-har-jeg-lest-at-man-ikke-kan-oppdra-sine-barn-man-kan-bare-være-et-godt-eksempel
Vi elsker ikke menneskene fordi de er vakre, men vi synes de er vakre fordi vi elsker dem. -Russisk kilde
vi-elsker-ikke-menneskene-fordi-er-vakre-men-vi-synes-er-vakre-fordi-vi-elsker-dem