Hun er ei død, hun sover kun, Hun end har Smilet om sin Mund, Og hun har varme Kinder! Saa sagde jeg den Aftenstund, Da hun sov hen, som i et Blund, Den Sødeste blandt Kvinder!


hun-er-ei-død-hun-sover-kun-hun-end-har-smilet-om-mund-og-hun-har-varme-kinder-saa-sagde-jeg-den-aftenstund-da-hun-sov-hen-som-i-et-blund-den
nikolai frederik severin grundtvighunereidødhunsoverkunendharsmiletommundogvarmekindersaasagdejegdenaftenstunddasovhensometblunddensødesteblandtkvinderhun erer eiei dødhun soversover kunhun endend harhar smiletsmilet omom sinsin mundog hunhun harhar varmevarme kindersaa sagdesagde jegjeg denden aftenstundda hunhun sovsov hensom ii etet blundden sødestesødeste blandtblandt kvinderhun er eier ei dødhun sover kunhun end harend har smilethar smilet omsmilet om sinom sin mundog hun harhun har varmehar varme kindersaa sagde jegsagde jeg denjeg den aftenstundda hun sovhun sov hensom i eti et blundden sødeste blandtsødeste blandt kvinder

Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull. -Blomster
hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Personlig mener jeg at hvis en kvinne ikke har truffet den rette mannen innen hun er 24, har hun vært heldig. -Deborah Kerr
personlig-mener-jeg-at-hvis-kvinne-ikke-har-truffet-den-rette-mannen-innen-hun-er-24-har-hun-vært-heldig
Det var en fest kun, - før natten den sorte; hun var en gjest kun, - og nu er hun borte. -Henrik Ibsen
det-var-fest-kun-før-natten-den-sorte-hun-var-gjest-kun-og-nu-er-hun-borte