Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull.


hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull
blomsterhunbærerblåveissinehenderdenførstehilsenfravårensmuldmøtermegsomvennhunkjennerogstårsmilertillitsfullhun bærerbærer blåveisblåveis ii sinesine henderden førsteførste hilsenhilsen frafra vårensvårens muldhun møtermøter megmeg somsom enen vennvenn hunhun kjennerog stårstår ogog smilersmiler såså tillitsfullhun bærer blåveisbærer blåveis iblåveis i sinei sine henderden første hilsenførste hilsen frahilsen fra vårensfra vårens muldhun møter megmøter meg sommeg som ensom en vennen venn hunvenn hun kjennerog står ogstår og smilerog smiler såsmiler så tillitsfullhun bærer blåveis ibærer blåveis i sineblåveis i sine henderden første hilsen fraførste hilsen fra vårenshilsen fra vårens muldhun møter meg sommøter meg som enmeg som en vennsom en venn hunen venn hun kjennerog står og smilerstår og smiler såog smiler så tillitsfullhun bærer blåveis i sinebærer blåveis i sine henderden første hilsen fra vårensførste hilsen fra vårens muldhun møter meg som enmøter meg som en vennmeg som en venn hunsom en venn hun kjennerog står og smiler såstår og smiler så tillitsfull

Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
Hun sa at hun allerede nærmet seg de førr. Jeg spurte meg selv: Fra hvilken kant? -Markus M. Ronner
hun-sa-at-hun-allerede-nærmet-seg-førr-jeg-spurte-meg-selv-fra-hvilken-kant
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det