Ho var den same, men ho var ikkje lenger seg sjølv.


ho-var-den-same-men-ho-var-ikkje-lenger-seg-sjølv
være seg selvhovardensamemenhoikkjelengersegsjølvho varvar denden samemen hoho varvar ikkjeikkje lengerlenger segseg sjølvho var denvar den samemen ho varho var ikkjevar ikkje lengerikkje lenger seglenger seg sjølvho var den samemen ho var ikkjeho var ikkje lengervar ikkje lenger segikkje lenger seg sjølvmen ho var ikkje lengerho var ikkje lenger segvar ikkje lenger seg sjølv

Han kjem ikkje lenger, og står fordømd i ein haustdrøymd vår.Det virket som et drømmeoppsett men det skar seg allikevel Da jeg endelig fant Den Rette var jeg ikke lenger meg selvFor hvem grublet lenger over livets meningsløshet? Tenåringer. De var de eneste som var opptatt av de eksistensielle spørsmålene, som på grunn av det hadde fått noe puerilt og umodent ved seg og følgelig ble dobbelt umulig å beskjeftige seg med for et voksent menneske med anstendighetsfølelsen inntakt.Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet.Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid.Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ...